Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Vsebina / Content

Teološko branje izbranih tekstov nove zaveze - predstavitev novejših metod študija teologije Nove zaveze, ki so utemeljene na analizi semantičnih polj hebrejskih in helenističnih teoloških pojmov; razvoj novozaveznih teoloških, kristoloških in antropoloških konceptov: predstavitev značilnih teoloških pojmov Nove zavezo: učlovečenje, nebeško kraljestvo, evangelij, dopolnitev postave, odpuščanje, teologija križa in trpljenja, opravičenje in Pavlova vizija odrešenja, koncept svobode, greha, antiteza postave in vere, krščanskega upanja.

Vsebino Teologije Nove zaveze narekuje 27 »dokumentov«, tj. 27 knjig Nove zaveze, ki so nadgradnja 46 »dokumentov« Stare zaveze.  Ob predpostavljanju zgodovinsko kritičnih vprašanj posameznih tekstov želi raziskovati predvsem globljo teološko dimenzijo novozaveznih spisov. Pri tem izpostavlja bistvene teološke izjave posameznih nz. spisov in nakazuje njihovo medsebojno povezanost in dopolnjevanje. Biblična teologija raziskuje razvoj krščanskih resnic in sistematično predstavi teološke izjave svetopisemskih spisov, ki so sad vere in odraz življenja krščanskih skupnosti prvega in začetka drugega stoletja. Izhaja iz dogodka Jezusa Kristusa ter ptir tem razskuje temeljne teološke misli in smernice posameznih knjig ter podaja sintetično vizijo krščanskih resnic razodetja.

Cilji in kompetence / Objectives and competences

Študentje:

 • spoznavajo principe zgodovinskega in sintetičnega pristopa k obravnavanju tematik biblične teologije;
 • se seznanijo s temeljnimi kristološkimi, teološkimi in etičnimi poudarki pavlinske in evangeljske teologije;
 • spoznavajo genezo Pavlove teološke misli in njen razvoj v različnih pismih glede na okolje in izzive;
 • vzpostavijo povezave med biblično teologijo Stare zaveze, judovstvom, Pavlovo teologijo in teologijo evangelijev;
 • spoznavajo osrednja dela judovske literature in se usposabljajo za kvalificiran pristop k judovskemu izročilu, ki tvori najvažnejši kontekst novozaveznih besedil;
 • se uvedejo v semantiko temeljnih pojmov svetopisemske in helenistične tradicije;
 • si pridobijo izkušnje v branju besedil ob upoštevanju razmerja med vsebino in obliko;
 • razumejo izvor krščanskih motivov in genezo novozavezne teologije;
 • odkrivajo teološko osnovo temeljnih vprašanj o življenju, večnosti, ljubezni, upanju, spoznanju, resnici, strahu, trpljenju;
 • odkrivajo trajno in presežno modrost bibličnega sporočila in jo znajo umestiti v kontekst judovstva in sosednjih religij;
 • znajo vzpostaviti ustrezne povezave med bibličnim pojmom in aktualno problematiko.
 • razvija sposobnosti za posredovanje razumevanja bistva dostojanstva človekove osebe v vzgoji osebne in javne komunikacije.

 

 

VSEBINA PREDMETA

 • Prehodi med teologijo Stare in Nove zaveze
 • Izbrane teme teologije evangelijev
 • Svetopisemski etos
 • Teologija apostola Pavla
 • Pismo Hebrejcem – teologija novozaveznega duhovništva 

 

Sheme predavanj

 • TEMATSKI SKLOPI
 • 1. Teologija (Bog – JK; kontinuiteta/diskontinuiteta; stvarjenje/novo stvarjenje; odrešenjska zgodovina)

  2. Kristologija (Jezus Kristus – dogodek in teologija; učlovečenje; Božje kraljestvo)

  3. Pneumatologija (Sveti Duh, razodetje, posvečenje, posinovljenje…)

  4. Soteriologija (pasijon, teologija križa, vstajenje)

  5. Antroplologija (človek/novi človek, greh)

  6. Etika (etos, novo življenje)

  7. Ekleziologija (Cerkev, občestvo, Telo; evharistija; učenčevstvo)

  8. Eshatologija (upanje, Novi Jeruzalem)

 • 9. Pismo Hebrejcem - Novozavezno duhovništvo

 

 

Izbrano študijsko gradivo 

 

Izptitna vprašanja (2019-2020)

 

 

OBVEZNOSTI:

1. Vaja: Gerhardsson, Z vsem svojim srcem. O svetopisemskem etosu, str. 9-32. Študij izbranih poglavij in pisni povzetek!

 I. sem. naloga:

Schreiner, Thomas R., New Testament Theology: Magnifying God in Christ, Baker Academic, 2008:

- The Kingdom of God in the Synoptic Gospels, str. 41-79.

- Eternal Life and Eschatology in John's Theology, str 80-95.

- Eschatology Outside the Gospels, str. 96-116.

Son of God, I Am, and Logos, str. 233-260.

 

Biblijska teologija Starog i Novog Zavjeta, Krščanska sadašnjost, Zagreb 1980:

- Kristovi tituli, str. 271-293.

- Novozavjetna eshatologija, Isusovo uskrsnuće, str. 295-306; 331-343.

-Pavlova teologija, str. 361-393.

 

 • Študent pripravi dve biblično-teološki analizi izbranega odlomka ali teme iz teologije evangelijev ali Pavla in iz Heb z uporabo bibličnih komentarjev oziroma znanstvenega članka.
 • Nastop - suverena predstavitev
 • Pisni kolokvij in ustni izpit
 • Zaključni izpit

 

Navodila za eksegetsko in biblično-teološko analizo:

 1. Kratka predstavitev in zamejitev odlomka v strukturi celotnega pisma.  / prevod-povzetek znanstvenega članka
 2. Podrobna eksegetska analiza odlomka (z uporabo komentarjev)
 3. Sinhrona in tematska analiza: predstavitev dveh ključnih besed ali osrednje teme odlomka z upoštevanjem celotnega korpusa (ev, pisma)
 4. Kratka biblično-teološka interpretacija / prevod-povzetek znanstvenega članka.

 

 Literatura in viri / Readings

- Sveto pismo Stare in Nove zaveze: Slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov. Ljubljana: SDS, 1996 in ponatisi.
- Sveto pismo Nove zaveze. Jeruzalemska izdaja. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta 2011.
 
- Barbaglio, Giuseppe. La Teologia di Paolo. Abbozzi in forma epistolare. Bologna: Edizioni Dehoniane, 1999.
- Dunn, James D. G. The Theology of Paul the Apostle. London / New York: T&T Clark, 1998.
- Gerhardsson, Bierger, Z vsem svojim srcem. O svetopisemskem etosu. Ljubljana, Teof, 2014.
- Gnilka, Joachim. Theologie des Neuen Testaments. Freiburg: Herder, 1994; prevod Zagreb: Kršćanska sadašnjost 1999.
- Guthrie, Donald. New Testament Theology. Michigan: Inter-Varsity Press, 1981.
- Hawthorne, Martin et al. Dictionary of Paul and his Letters. Downers Grove; Inter-Varsity Press, 1993.
- Rupnik, Marko Ivan, Po Duhu. Duhovna teologija, pot Cerkve papeža Frančiščka, Ljubljana; Družina 2018.
- Scobie, Charles. The Ways of Our God: An Approach to Biblical Theology. Grand Rapids; William B. Eerdmans, 2003.
- Vanhoye, A., Old Testament Priests and the New Priest, Gracewing 2009.
 • Biblični komentarji iz zbirk:
   • Sacra Pagina
   • New international commentary on the New Testament.
   • The New International Greek Testament Commentary
   • Word Biblical Commentary
   • Anchor Yale Bible.

Po dogovoru tudi drug znanstveni komentar ali študija

 

Back to top

Še pred prenosom...

Naprej... ×