Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

 

Vsebina predmeta:

 • Predstavitev najvažnejših besedil judovskih in novozaveznih apokrifov pod zgodovinskim, literarnim in vsebinskim vidikom;
 • predstavitev novejših metod primerjalnega študija antičnih tekstov;
 • vzpostavljanje povezave med apokrifno literaturo in Svetim pismom;
 • predstavitev razvoja teoloških, mesijanskih, antropoloških in družbenih konceptov v apokrifni literaturi;
 • soočenje z apokrifno teologijo v patristični literaturi;
 • predstavitev ustanov in oseb, ki so sodelovale v odkrivanju kumranskih rokopisov;
 • uvajanje v vsebino glavnih izvirnih besedil kumranske skupnosti in primerjava z bibličnimi teksti
 • presojanje jezikovnih, literarnih, filozofskih in teoloških kriterijev v iskanju tekstov in konceptov;
 • literarno-kritična in narativna analiza strukture, izbranih odlomkov in motivov.

Cilji in kompetence:

Študentje:

 • se seznanijo s literarnimi in teološkimi kriteriji presojanja pristnosti antične judovske literature;
 • spoznavajo principe zgodovinskega in sintetičnega pristopa k obravnavanju tematik biblične teologije;
 • na podlagi analize semantičnih polj hebrejskih in grških teoloških pojmov spoznavajo specifičnosti bibličnih in nebibličnih teoloških konceptov;
 • uspejo vzpostavljati povezave med apokrifi in teksti Stare zaveze, Nove zaveze in patristične tradicije;
 • se uvedejo v kumranske biblične in nebiblične rokopise in druge najdbe iz področja Mrtvega morja;
 • dobijo vpogled v obseg in pomen kumranskih bibličnih rokopisov in njihov neizmeren pomen za tekstno kritiko bibličnih besedil;
 • spoznajo pomen kumranskih bibličnih rokopisov za zgodovino kanona Stare zaveze.
 • spoznajo razvoj oblikovanja temeljnih teoloških in antropoloških konceptov v zgodnjem krščanstvu v njihovem soočenju s filozofijo in religijo okolja.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 1. Charlesworth, J. H. The Old Testament Pseudepigrapha I-II. London, 1983-1985.
 2. Charlesworth, J. H. The New Testament Apocrypha and Pseudepigraphia: A Guide to Publications, with Excursuses on Apocalypses. London, 1987.
 3. James, M. R. The Apocryphal New Testament. Oxford, 1924, 1983.
 4. Judovsko ljudstvo in njegovi sveti spisi v krščanskem Svetem pismu (Papeška biblična komisija). CD 110. Ljubljana, 2005.
 5. Lührmann, D. Die Apokryph gewordenen Evangelien: Studien zu neuen Texten und zu neuen Fragen. NTSup 112. Leiden, 2004.
 6. Schneemelcher, W., ur. Neutestamentliche Apokryphen I-II. Tübingen, 1987 (in ponatisi ter prevodi).
 7. Stone, M. E. Jewish Writings of the Second Temple Period: Apokrypha, Pseudoepigrapha, Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus. Philadelphia, 1984, 325-353, 383-479.
 8. Zupet, J. in J. Krašovec. Kumranski rokopisi. Ljubljana; SDS, 2006.
 9. Matjaž, M. Svet apokrifov in Kumran, Ljubljana (skript Teof) 2016.

Back to top