Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Prvo srečanje Biblične šole Evangelii gaudium IV - 2019-2020

Vabimo vas v Biblično šolo Evangelii gaudium, ki v organizacija Zavoda Biblično gibanje že četrto leto poteka v Domu Sv. Jožefa v Celju, četrto sredo v mesecu od 17.00 do 19.30 ure. Šola je namenjena vsem, ki jih Sveto pismo že spremlja v njihovem poslanstvu in življenju, želijo pa svoje znanje poglobiti in izkusiti moč občestvenega branja Svetega pisma. V tem letu bomo zaključili z branjem Prvega pisma Korinčanom in nadaljevali s študijem Drugega pisma Korinčanom. Prvo srečanje bo 27. novembra ob 17.00 v Domu sv. Jožefa v Celju.

 

Meditacija s papežem Frančiškom ob dnevni Božji besedi

Lk 21,12-15: „Po vas bodo stegnili roke in vas preganjali, izdajali v shodnice in ječe ter vlačili pred kralje in poglavarje zaradi mojega imena. Vam pa bo to dalo priložnost za pričevanje. Vtisnite si torej v srce, da ne boste naprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom dal zgovornost in modrost, ki ji ne bodo mogli nasprotovati ali ji ugovarjati vsi vaši nasprotniki.“

Evangelij Jezusa Kristusa lahko oznanjam samo s pričevanjem. Oznanjevanje pomeni postaviti v igro svoje življenje. 30. november 2018.

 

Dar prerokovanja (14,20-33) 

Bratje, ne bodite otroci glede razumnosti, ampak glede hudobije bodite otroški; glede razumnosti pa bodite popolni. (v. 20)

Kaj torej, bratje? Kadar se shajate, ima eden dar za psalm, eden za poučevanje, eden za razkrivanje, eden ima dar jezika, eden dar razlaganja; vse pa naj se godi v izgrajevanje. (v. 26)

saj Bog ni Bog nereda, ampak miru, kakor v vseh Cerkvah svetih. (v. 33)

20        Pavel se ponovno neposredno obrne na bralce in poslušalce (bratje) s pozivom, naj ne bodo nezreli pri presojanju oz. razumevanja (phresin) duhovnih stvari, ki se dogajajo v skupnosti, ampak naj razsojajo modro in zrelo, kot se spodobi za popolne (teleioi). Iz nadaljevanja se vidi, da misli na duhovne pojave, predvsem na dar jezikov, ki nekaterim očitno v zabavo oziroma lastni promociji, namesto da bi se bolj posvečali besedi, poučevanju in iskanju svetosti.

21-22   Pavel se pri svoji argumentaciji sklicuje na besede preroka Izaija (28,11-12), ki pa jih predstavi kot postavo in interpretira na svoj način. Kot v času preroka ljudstvo ni poslušalo duhovnikov in prerokov, da bi se spreobrnili, tako tudi sedaj verniki ne razumejo teh, ki govorijo v jezikih. Dar jezikov je lahko le znamenje (sēmeion) za tujce in nevernike, da se v skupnosti dogaja nekaj duhovnega, verniki pa potrebujejo dar preroštva, ki ga skupnost tudi razume.

23-25   Navede hipotetični primer, kaj bi se zgodilo, če bi se vsi korintski verniki zbrali na istem kraju in bi vsak govoril z darom jezika. Predstavlja si, da bi nastala popolna zmešnjava. Če bi slučajno vstopil kakšen tujec, bi si lahko mislil, da se jim je zmešalo. Če pa bi se tam dogajal dar preroštva, bi tujca gotovo lahko poučili. Pavel torej želi povedati, da so skupnosti, v katerih prevladujejo preroštva, misijonsko veliko bolj uspešne. Očitno daje prav zato prednost daru preroštva pred glosolalijo.

26-33   Pavel se je namenil uvesti nekaj več reda v bogoslužne shode. Želi, da bi različni darovi, karizme in službe prišli do izraza na bolj urejen način, da bi tako lahko vse bolj služilo izgrajevanju skupnosti v veri. Našteje pet darov ali služb: dar za psalme ali molitve, za poučevanje, za razkrivanje ali razlaganje, dar jezikov in dar razlaganja jezikov. Prvo pravilo je, da naj v daru jezika govorita dva ali največ trije, eden pa razlaga. Če pa ni razlagalca, naj tisti z darom jezika molči. Nasvet je zelo praktičen in kaže, da je bila glavna težava skupnosti vsestranska zmešnjava in zmeda, kjer se ni dalo ničesar več razumeti. Tudi preroka naj govorita samo po dva ali trije, ostali naj molčijo. Naj bodo obzirni, govorijo po vrsti in dajo mesto še drugim darovom, da bodo vsi spodbujeni (parakalōntai) (v. 31) po navdihu Svetega Duha. To je očitno prvi namen, ki ga želi Pavel doseči v svojih skupnostih, da bi jim njihovi shodi in darovi, ki se tam pojavljajo, služili v izgradnjo njihove krščanske vere. Drugi namen, ki je s prvim povezan, pa je, da bi uvedel v bogoslužne shode red, saj Bog ni Bog nereda, ampak miru (v. 33).

 

Vloga žena v bogoslužju korintske skupnosti (1 Kor 14,34-40) 

Žene naj v Cerkvah molčijo. Ni jim namreč dovoljeno govoriti, ampak naj bodo podložne, kakor pravi tudi postava. (v. 34)

Če se hočejo kaj poučiti, naj doma sprašujejo svoje može. Za ženo je namreč sramotno, da govori v Cerkvi. (v. 35)

Mar je od vas izšla Božja beseda? Mar je samo do vas dospela? (v. 36)

Če kdo misli, da je prerok ali duhoven, naj spozna, da je to, kar vam pišem, Gospodova zapoved.( v. 37)

Če pa kdo tega ne spozna, tudi sam ni spoznan. (v. 38)

Zato, bratje moji, hrepenite po prerokovanju in ne preprečujte govorjenja z darom jezikov. (v. 39)

Vse pa naj se godi spodobno in urejeno. (v. 40)

 

34-35   V tem kontekstu lahko gotovo bolj pravilno interpretiramo naslednje vrstice, ki sodijo med najbolj kontroverzne Pavlove izjave in so med površnimi bralci in poznavalci prinesle Pavlu sloves sovražnika in zatiralca žensk. Žene naj v Cerkvah molčijo. Ni jim namreč dovoljeno govoriti, ampak naj bodo podložne, kakor pravi tudi postava.

Stavek skupaj s sledečo vrstico bi lahko videli kot vrinek ali celo gloso, saj je stil drugačen, kot je navadno Pavlov. Zanj nenavaden je tudi poziv k pokorščini postavi, saj vedno znova razglaša svobodo od postave. Če bi ti dve vrstici izpustili, bi vsebina gladko tekla do zaključka poglavja. Morda so poznejši razlagalci, ko se je situacija v družbi že zaostrila, izrabili priložnost in poskusili zatreti sodelovanje žensk v cerkvenih zadevah, kar se vidi že iz 1 Tim 2,8-15. Vendar običajno teorije o kasnejših vrivkih v biblično besedilo niso kaj več kot teorija.

Pavel se tukaj gotovo odzove na skrajno kaotične razmere v korintski skupnosti. K neredu so očitno veliko pripomogle prav ženske. Lahko predvidevamo, da je bilo med njimi veliko spreobrnjenk iz poganstva. Nekatere od teh so gotovo bile prej aktivne pri poganskih obrednih gostijah, kjer so imele ženske pomembno svečeniško vlogo.[1] Morda so še po spreobrnjenju s svojim obnašanjem načenjale zakonsko skupnost in javno žalile moževo dostojanstvo. Predvidevamo lahko, da je bil proces uvajanja v drugačno življenje in iskanje nove vloge za te ženske naporen in dolgotrajen. Z odredbo o molku žensk Pavel tako gotovo ne misli na vse ženske in vse čase, saj je tudi iz njegovih prejšnjih izjav videti, da je v popolnoma enaki formulaciji tudi moškim ukazal, naj bodo v cerkvi tiho. Še več, v 11,4-5 Pavel izrecno naroča ženskam, naj molijo in prerokujejo. Tudi sicer je iz pisem čutiti, da je imel za tisti čas nenavadno spoštljiv in pozitiven odnos do žensk, vedno znova jih enakopravno obravnava in kadarkoli kontekst dopušča, postavi žensko na prvo mesto. Tako npr. omenja svojo dobrotnico Priskilo vedno pred imenom njenega moža. Edini možni zaključek je, da Pavel tega ni mislil na splošno kot izjavo o neenakosti med spoloma ali celo kot določitev vloge ženske v Cerkvi, temveč je imel v mislih povsem specifične situacije takratnega vsakdana. Ves čas pa ga skrbi zelo ozek problem, to je večje upoštevanje reda in primernosti, da bi lahko Cerkev čim bolje pričevala za Kristusa in bila čim manj v pohujšanje s svojim vedenjem.

36-38   Pavel tukaj nadaljuje razpravo s karizmatiki, predvsem s tistimi, ki so prerokovali in imeli dar jezikov ter so si domišljali, da so samo oni prejeli pravo razodetje Božje besede. Opozarja jih, da ima tudi on poleg apostolske avtoritete darove Duha (7,10.40). Nihče pa se Duha ne more polastiti ali z njegovimi darovi nekaznovano manipulirati.

39-40   Na koncu se Pavel ponovno obrne na vse korintske kristjane in povzame svoj govor v dveh praktičnih spodbudah. Hrepenijo naj po prerokovanju, a kljub vsemu naj ne zatirajo daru govorjenja v jezikih, toda vse se naj odvija spodobno in urejeno (v. 27.31). Pavel tako tudi tokrat preseneča s svojo širino in pastoralno modrostjo. Vseskozi se izkaže, da želi kljub svojemu strastnemu značaju in močni osebnosti biti razumevajoč in ljubeč oče, skrben oskrbnik in voditelj, ki se vedno podreja temu, kar je najboljše za druge. Spoštoval je različnost pri domačih in tujih, njegova strpnost ni imela meja, iz obzirnosti do gostiteljev je jedel vsakršno hrano, tudi žrtveno ali nečisto, oznanjal je enakost žensk v zakonu in se svobodno družil z njimi.

Če pa je kdaj premočno vzkipel in kakšno stvar močneje poudaril, je kasneje to na drug način uravnotežil. Končno vedno znova pričuje, da ne želi vedeti za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, križanega (2,2).

[1] O različnih vidikih vloge žena v krščanski skupnosti in v poganskih kultih v Korintu glej Fitzmyer 2008, 529–533; MacDonald 2014, 268–274; Schrage 1999, 479–501; Thiselton 2000, 1150–1161.

 

Bog ni Bog zmešnjave, ampak miru (1 Kor 14,33-36)

Samo Skralivnik

STAROZAVEZNO OZADJE
POROČILO O STVARJENJU
(1 MZ 1,1–2,4A)

Osnovne značilnosti:

  • Bog ustvarja z besedo oz. s performativno besedo.
  • Ustvarja tako, da hkrati ločuje (ko Bog ustvarja in ureja, vsako stvar loci od prvotnega kaosa)
  • Vse, kar ustvari, je dobro (temeljna eticna razsežnost stvarjenja).

 BB20120 1

 

PREDAVANJE: Bog ni Bog zmešnjave, ampak miru (1 Kor 14,33-36) - prezentacija (PPT predstavitev) in povzetek (PPT povzetek). 

 

Lectio biblica

1. Pavel zahteva od žensk (in še prej moških!) molk. Poziv ne pomeni le molčanja (tišine), temveč tudi "ohraniti svoj mir", "biti na svojem mestu" ali "ne izgubiti nadzora (nad seboj)". Ali lahko prepoznam Pavlov poziv tudi kot osebni poziv k lastnemu "molku"? Kdaj v svoji skupnosti "molčim" in zakaj? 

2. Pavlovo navodilo, da (moški in) ženske ne smejo govoriti, moramo razumeti v smislu izgube nadzora, ogrožanja miru, ustvarjanja zmede. Ali lahko v svoji skupnosti (in v osebnem življenju) opazimo učinke takšnega delovanja (nasprotje molka)?

3. Bog v Stari zavezi ustvarja tako, da ločuje; vsakemu elementu da svoje mesto. Podobno ravna tudi človek (preveri!; pospravi dnevno sobo in opazuj, kako se nered (kaos) spreminja v red tako, da vsak predmet ... najde svoje mesto). Ali lahko vidite oz. prepoznate (in kje) v svojem življenju silo kaosa ali silo "molka"?

 

 

 

Back to top