Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih
Krščansko občestvo je posvečeno Božje svetišče (1 Kor 3,1-23)
(BŠ VI 22/03/2017)
 
Božji tempelj (3,16-23)
 
10     Po Božji milosti, ki mi je bila dana, sem kot moder gradbenik postavil temelj, drug pa zida nanj. Vsak pa naj gleda,          kako nanj zida.
11     Drugega temelja namreč nihče ne more postaviti namesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kristus.
12     Če pa kdo na ta temelj zida zlato, srebro, drage kamne, les, seno, slamo,
13     bo delo vsakega postalo vidno, dan ga bo namreč razkril, ker se bo razodelo v ognju; in kakšno je delo vsakega,            bo preveril ogenj.
14     Če bo delo koga, ki je zidal na temelju, ostalo, bo prejel plačilo;
15     če bo delo koga zgorelo, bo utrpel škodo, sam bo sicer rešen, vendar tako, kakor skozi ogenj.
16     Ali ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas?
17     Če kdo uničuje Božji tempelj, bo Bog uničil njega: Božji tempelj je namreč svet, in takšni ste vi.
18     Nihče naj se ne vara: če kdo misli, da je med vami moder na tem svetu, naj postane nor, da bo postal moder.
19     Kajti modrost tega sveta je norost pri Bogu. Zapisano je namreč: Ujame modre v njihovi zvijačnosti;
20     in spet: Gospod pozna misli modrih; ve, da so prazna.
21     Zato naj se nihče ne ponaša z ljudmi! Vse je namreč vaše:
22     ali Pavel ali Apolo ali Kefa ali svet ali življenje ali smrt ali sedanje ali prihodnje; vse je vaše,
23     vi pa Kristusovi, Kristus pa Božji.
 

UVOD

a) Molitev s Frančiškom: Mt 18,21-35

Odpuščanje je skrivnost, ki jo je težko razumeti

VATIKAN (torek, 21. marec 2017, RV) – Da nam je bilo odpuščeno in da odpustimo sami, je skrivnost, ki jo je težko razumeti. Potrebni so molitev, kesanje in sram. Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo v kapeli Doma sv. Marte poudaril pomen zavedanja o čudovitem delu, ki ga Bog izvrši v nas s svojim usmiljenjem. Le-to je nujno, da ga lahko nato sami uresničujemo z drugimi. Papež je opozoril tudi pred hinavščino »kraje navideznega odpuščanja« v spovednici. Izhajal je iz Božje besede, s katero nam Cerkev pomaga vstopiti v to skrivnost odpuščanja, v veliko delo Božjega usmiljenja (Mt 18,21-35). Cerkev se gradi z odpuščanjem! (Mt edino na tem mestu uporablja izraz Cerkev!)

 

b) Povzetek prejšnjega srečanja

Lectio biblica V

  • Kako je z mojo ( z našo) "odraslostjo v Kristusu" (3,1)? Kdaj se tudi jaz še vedno raje odločam za "mleko" kot pa za pravo evangeljsko hrano? Navedi nekaj primerov ene in druge hrana?
  • Koliko je v mojem krščanskem življenju občestvenosti in koliko egoizma oz. strankarstva? Kaj me moti na drugih? Kdaj sem se počutim ogroženega? Zakaj naredim (sem) raje sam? Kako si predstavljam timsko delo?
  • Frančišek pravi: Temeljna skušnjava je, da bi se izognil izpolnjevanju svojega poslanstva. Kdaj se mi to dogaja?
  • Zahvalim se Gospodu za trenutke milosti, ko se je odpoved spreminjala v darovanje!

 O svoji osebni lectio biblica sta pričevala Katarina Zupančič in Matej Jamnik.

 

Kako živeti novo življenje – občestveno, osvobojeno življenje?

  • Ne pozabiti na moto pisma: Rotim vas (Parakalō), bratje, v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa, da vsi govorite isto in naj ne bo med vami razdorov (schismata), temveč se izpopolnjujte v istem umevanju in istem mišljenju (gnōmē – presojanje; kdo je kriterij!?). (1,10) - Oblikovati se po Kristusu – ohranjati pogled nanj! Zgledovati se po Njegovih beseda in dejanjih!
  • Pavel je postal model Kristusovega človeka (4,14-18) – človeka občestvenosti: »Bodite moji posnemovalci (mimētai), kakor sem tudi jaz Kristusov.« (11,1)
  • 9,19-23 - Pavel razloži svoje osebno življenje v Kristusu. Ključna je v. 23: »Vse pa delam zaradi evangelija, da bi dobil svoj delež (synkoinōnos) pri njem.« ali: da bi bil deležen njegovih blagoslovov; da bi ostal v občestvu skupaj z njim.

 

Krščansko občestvo je Božji tempelj (3,16-17)

16 Ali ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? 17 Če kdo uničuje Božji tempelj, bo Bog uničil njega: Božji tempelj je namreč svet, in takšni ste vi.

Ali ne veste  – Ta fraza odraža živo in neposredno Pavlove komunikacije s skupnostjo. Pavel jih s tem neposrednim vprašanjem opozori na nekaj, kar je zelo pomembno in kar bi morali že vedeti. V pismu jih še večkrat nagovori tako neposredno (5,6; 6,2.3.9.15.16.19; 9,13.24). Pavel s tem zaključuje svojo razlago o novem občestvu vernikov, ki je zgrajena na Kristusu, ki je Božja zgradba, Božja njiva (3,9), Božji tempelj (naos Theou) - občestveno prebivališče Boga v svetu (prim. 2 Kor 6,16)! Bog je to novo dobo napovedal že v Stari zavezi: Postavil bom svoje prebivališče med vami… Med vami bom hodil in bom vaš Bog, vi pa boste moje ljudstvo; (prim. 3 Mz 26,11-12; Ezk 37,27). Korinčani bi se morali zavedati svoje nove identitete in poslanstva novega življenja, ki so ga prejeli od Drugega, ki jim ga je podaril Duh pri krstu, kjer so umrli individualizmu in se rodili iz Občestva kot ljudje, ki živijo iz Ljubezni - iz občestva Sv. Trojice. 

Ta izjava, ki je odmev uvodnega pozdrava, ko jih imenuje Božja Cerkev (1,2), je morala biti tako za Jude kot za pogane zelo pretresljiva. Judovski kristjani so dobro poznali veličastnost jeruzalemskega templja, ki si ga je sam Bog izbral za svoje prebivališče (prim. 1 Kr 8), kamor so lahko vstopili samo posvečeni, v presveto pa samo duhovnik enkrat na leto (Heb 9,6-7; 3 Mz 16). Tudi poganski templji so zbujali občudovanje in navadni ljudje so se lahko zbirali samo pred njimi. Božji temepelj torej uničuje vsakdo, ki dela razdor v skupnosti, ki postavlja lastne ideje nad občestvo (prim. "Jaz sem Pavlov, jaz Apolov, jaz pa Kerfov" 1,12). Novo občestvo, ki se je rodilo iz Kristusovega križa, je namreč sveto (gr. hagios) (3,17) - posvečen za Božje prebivališče.

Podoba templja se torej tukaj nanaša na Cerkev, v 6,19 pa z njo spregovori o telesu kristjana. Tako krščansko občestvo (koinōnia) kot posameznik sta posvečen prostor, kjer prebiva Bog, ki se je sam v Kristusu naredil človeku dostopnega. Pavel zato poziva kristjane, naj živijo iz te nove identitete: Odkupljeni ste bili namreč za visoko ceno: proslavite torej Boga v svojem telesu.(6,20)

Božja zapoved je skrbeti za telo, čuvati ga, graditi ga… Najvišja funkcija telesa je, da samo postane daritev – Rim 12,1-2Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje. 2 In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.

Z učlovečenjem in posvečenjem je Bog Oče po Jezusu Kristusu izbral in posvetil človeka, da razodevan njegovo podobo, njegovo bistvo, ki je ljubezen - občestvo. Se dovolj zavedamo tega velikega poslanstvo, ki ga kristjani imamo na tem svet?

Heb 1,1: Velikokrat in na veliko načinov…

Gal 4,4: Ko pa je prišla polnost časov…

Jn 1,14: In Beseda je meso postala in se naselila med nami…

1 Jn 1,1-4: Kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipale naše roke, to vam oznanjamo: Besedo življenja. 2 In življenje se je razodelo in videli smo ga. Pričujemo in oznanjamo vam večno življenje, tisto, ki je bilo pri Očetu in se nam je razodelo. 3 Kar smo torej videli in slišali, oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi vi v občestvu (koinōnia) z nami – in mi smo v občestvu (koinōnia) z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom. 4 To vam pišemo zato, da bi bilo naše veselje (chara) dopolnjeno.

17    Uničenje ali onečaščenje templja velja v judovstvu poleg bogokletja za največje bogoskrunstvo, ki zasluži smrt, kar je izkusil tudi Jezus sam (Mt 26,59.66). Primerjava med uničenjem templja in razprtijami v skupnosti se je morala poslušalcem zdeti pretirana in pretresljiva. Pa vendar Pavel misli prav na to. Razdori pomenijo ločitev od temelja, ki je Kristus, brez njega pa skupnost ni več Cerkev.

Ef 2,20-21: Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus.

Sklepna spodbuda (3,18-23)

18 Nihče naj se ne vara: če kdo misli, da je med vami moder na tem svetu, naj postane nor, da bo postal moder. 19 Kajti modrost tega sveta je norost pri Bogu. Zapisano je namreč: Ujame modre v njihovi zvijačnosti; 20 in spet: Gospod pozna misli modrih; ve, da so prazne.

Pavel se vrne k nasprotju med modrostjo sveta in norostjo križa, ki se izkaže za pravo Božjo modrost (1,18-25). Tistim v skupnosti, ki so se imeli za modre in razsvetljene, svetuje, naj postanejo nori (mōros), da bodo zares modri, naj torej sprejmejo logiko križa – Kristusov način razmišljanja. Pri dokazovanju te izjave postopa Pavel spet kot judovski pismouk, ki ob ključni besedi poveže več različnih navedkov, ki drug drugega dopolnjujejo in dajejo nov pomen.[1]

V v. 19b-20 poveže citat na podlagi skupne besede modri: Ujame modre v njihovi zvijačnosti (Job 5,3) in Gospod pozna misli modrih; ve, da so prazne (Ps 94,11). Pri tem citate nekoliko prilagodi. Tako zamenja človekove misli v Psalmu z mislimi modrih ter ustvari povezavo tudi med Jobom in Ps 94,11. Ker Pavel Jobov citat uvede na splošno z besedami zapisano je namreč, osnovna ideja o vzvišenosti Božje modrosti nad človeško ni omejena z identifikacijo na en sam specifičen odlomek, temveč lahko vključi tudi odmeve v številnih drugih besedilih Stare zaveze, ki podobno govorijo o Božjem spodkopavanju človeške modrosti (prim. Jer 8,9: Modri bodo osramočeni, prestrašeni in ujeti. Glej, Gospodovo besedo so zavrgli. Kakšno modrost še imajo?; Sir 19,23.25; 21,12). S tem Pavel potrdi izjavo v 1,20, da je Bog z močjo besede križa izpolnil obljubo o premoči Božje modrosti, sicer označene za norost, nad modrimi tega sveta.

21 Zato naj se nihče ne ponaša z ljudmi! Vse je namreč vaše: 22 ali Pavel ali Apolo ali Kefa ali svet ali življenje ali smrt ali sedanje ali prihodnje; vse je vaše, 23 vi pa Kristusovi, Kristus pa Božji.

Pavel sklene svoj govor s sklepnim pozivom raznim učiteljem in članom korintske skupnosti, naj se ne ponašajo s svojimi idejami, ne z idejami drugih z ljudi, kolikor ne izvirajo iz Kristusa, iz modrosti križa. Ključna beseda ponašati se (kauchastai) povezuje ta odlomek z začetno argumentacije o moči Božjega klica, ki se razodeva po besedi križa (1,29.31: da se nobeno meso ne bi ponašalo pred Bogom … Kdor se ponaša, naj se ponaša v Gospodu.), ki je sicer v očeh tega sveta norost. Pavel tako z biblično argumentacijo pokaže na absurdnost ravnanja nekaterih v skupnosti, saj je v luči celotnega razodetja popolnoma jasno, da vsako ponašanje človeka razkriva njegov individualizem, ki je obrnjen vase in zato Božje modrosti ne more sprejeti. Modrost, ki prihaja od Boga, vedno navdihuje za ljubezen in občestvo

Pavel želi spremeniti logiko Korinčanov, ki mislijo, da morajo pripadati enemu ali drugemu učitelju. Učitelji so lahko samo v službi Resnici in nimajo v lasti ljudi. Učitelji skupnosti v Korintu se morajo zavedati, da so samo služabniki evangelija, ne pa voditelji nasprotujočih si moštev. Pripadnost Kristusu, sprejetje Kristusove misli, jih bo osvobodila teh razdirajočih vzgibov in jih poenotila za bistveno, da bodo lahko živeli novo življenje. Pavlov poziv je tako podoben Kristusovemu v Govoru na gori: Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo vam bo navrženo. (Mt 6,33)

Pavlova zaključna trditev Vse je namreč vaše (v. 21) se po eni strani verjetno res navdihuje pri stoičnih mislecih, ki so trdili, da modrecu pripada vse (tako Seneca in Cicero), vendar pa to misel najdemo v bilični teologiji stvarjenja. Bog je namreč človeka ustvaril kot korno stvarstva in mu vse izročil (1 Mz 1,16-28); naredil ga je malo nižjega od sebe in mu vse podvrgel (Ps 8,6-8). 

Pavel želi s tem argumentom odpreti Korinčane za najširšo perspektivo njihovega življenja, ki jim lahko pomaga, da se ne bodo zapletli v mreže napuha in nespameti. Bog naredi s Kristusom še bistveni korak v izpolnitvi svojega stvarjenjskega načrta: V Sinu nam je Bog Oče vse podaril na nov, osebni način, ko nas je povabil v očestvo z njim, v svobodno življenje iz ljubezni. Korinčani bi zato lahko bili prosti vasakega strahu zase in vsakega rivalstva..

 

Lectio biblica VI

1. Ustavimo se pri osrednji Pavlovi izjavi današnjega odlomka: Ali ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? (3,16). Po krstu nas je Sv Duh pridružil občestvu Očeta, Sina in Duha. V njem živimo občestvo (-temeljni odnos) tudi z vsemi brati in sestrami, ki so kadarkoli in kjrekoli po krstu stopili v to občestvo. V tem Občestvu sem že nov človek, osvobojen strahu zase, smo že nova skupnost! Gre za eno največjih resnic krščanskega oznanila. Kaj storiti, da bi prepoznali in zaživeli to občestvo, ki v Bogu že živi, da bi prepoznal Duha, ki v meni kliče "Aba, Oče" (Gal 4,6)? Kako in kdaj živimo to novo občestvo?

2. Razmišljajmo in molimo ob odlomkih: 1 Mz 1,26-28; Ps 8; Ef 1,3-23; 4,17-32; Jn 17,20-23; 2 Kor 6,14-18.

3. Kaj v našem konkretnem življenju predstavljajo podobe, ki jih Pavel uporablja v 1 Kor 3,12-13?

4. "Božji Duh prebiva v vas." (v. 16) Najdite čim več mest, kjer Sveto pismo govori o delovanju Božjega Duha v človeku in v občestvu!

5. Razmislite o Pavlovi trditvi v v. 23 (Vi pa Kristusovi, Kristus pa Božji): Kako mi pridpadamo Kristusu, kako Kristus Bogu? Kaj to pomeni? 

 


[1] Pavel pogosto uporablja judovsko metodo razlaganja Svetega, imenovano gezera shawa, kar pomeni spletanje različnih citatov, ki so si v nečem sorodni; lahko gre za zelo preprosto analogijo besed, ki so si fonetično ali pomensko podobne; njihove povezave ustvarjajo nove vsebine. Pavel prihaja na ta način do kristološke interpretacije Stare zaveze. Eno prvih načel judovske hermenevtike je, da se posamezni svetopisemski odlomek najbolje razlaga z drugim svetopisemskim odlomkom.

Back to top