Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

celarcAsis. Dr. Matjaž Celarc (*1979) je diplomiral leta 2003 ter zaključil magistrski študij iz dogmatične teologije leta 2006 na Papeški gregorijanski univerzi. V duhovnika je bil posvečen leta 2006. Leta 2012 je opravil magistrski študij na Papeškem bibličnem inštitutu, leta 2016 pa doktoriral na Papeški gregorijanski univerzi. Leta 2017 je bil pri katedri za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti izvoljen za asistenta. Temeljno raziskovalno področje predstavlja Novo zaveza, zlasti pa Lukov opus. Z uporabo literarne (tj., pripovedni in intertekstualen pristop) ter zgodovinsko-retorične analize skuša pokazati teološko sporočilno vrednost svetopisemskih besedil. Poleg dela na področju biblične pastorale opravlja tudi vlogo študijskega prefekta v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani ter duhovnega pomočnika v župniji Grosuplje.

Izr. prof. dr. Maksimilijan MATJAŽ

 • Literarna, eksegetska in teološka vprašanja posameznih novozaveznih knjig
 • Študij izbranih odlomkov Nove zaveze
 • Primerjava različnih metodologij študija bibličnega besedila
 • Sinhrono in diahrono raziskovanje svetopisemskega teksta
 • Načela biblične hermenevtike in interpretacije
 • Uporaba starozaveznih literarno-teoloških motivov v evangelijih
 • Narativna kristologija Markovega in Janezovega evangelija
 • Odrešenjski motivi v posameznih evangelijih
 • Evangeljski model učitelja in učenca kot izziv za sodobno pedagogiko
 • Evangeljska pedagogika in tema učenčevstva v posameznih evangelijih
 • Kristologija in metaforika v posameznih evangelijih
 • Pasijon v bibličnem soočenju z vprašanjem življenja, trpljenja in smrti
 • Raziskovanje tem "zgodovinskega Jezusa"
 • Večja pravičnost kot biblična alternativa sodobni moralni krizi
 • Teološka in literarna analiza Lukovega evangelija
 • Apd in univerzalnost evangeljskega oznanila
 • Znamenja: besede in dejanja v kontekstu Janezove teologije
 • Izbrana vprašanja Pavlove teologije v kontekstu sodobne teologije
 • Pravičnost in novo življenje v Pavlovih pismih
 • Temelji krščanske etike v Pavlovih pismih
 • Pavlova kristologija in odmevi v sodobni teologiji
 • Živeti »v Kristusu« kot temeljna Pavlova paradigma
 • Sodobni izzivi Pavlove antropologije
 • Telo in občestvo v Pavlovih pismih
 • Vloga karizem v prvi Cerkvi in njihov pomen danes
 • Izzivi Pavlove eshatologije
 • Kristologija in odrešenje v Pismu Hebrejcem
 • Simbolizem knjige Razodetja
 • Beseda, ki ozdravlja: pastoralno-didaktični vidik Jezusovih čudežev
 • Beseda, ki spreminja: teološko-pastoralna aplikacija Jezusovih prilik
 • Biblične skupine in različni modeli biblične pastorale
 • Biblični temelji teologije telesa
 • Svetopisemsko vrednotenje človeka, zakona in družine
 • Reševanje konfliktnih situacij v luči biblične antropologije
 • Vidiki biblično odrešenjske terapije
 • Literarno-teološka analiza apokrifne literature
 • Tomažev evangelij v sodobnih miselnih tokovih
 • Recepcija Svetega pisma v slovenski literaturi
 • Kritična primerjava slovenskih prevodov Nove zaveze
 • Sveto pismo in ekumenska vprašanja
 • Teološki in etični vidiki dialoga med krščanstvom in judovstvom

 

Izr. prof. dr. Maria Carmela PALMISANO 

 • Študij izbranih odlomkov iz Peteroknjižja
 • Teologija Pete Mojzesove knjige
 • Študij izbranih odlomkov iz Preroških knjig
 • Študij spevov o Božjem služabniku (Iz 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13–53,12)
 • Jer 30,1–32,44: Knjiga tolažbe
 • Tematika Nove zaveze v Preroških knjigah
 • Ezk 36,16–37,14: Novo življenje
 • Modrost in gostija v Prg 9, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Govori poosebljene modrosti v modrostni literaturi
 • Preizkušnja v Job 1–2
 • Veselje v Prd 5–9
 • Mladost v Prd 11
 • Prijateljstvo v Sir 6–12
 • Trpljenje nedolžnega v Mdr 2–5
 • Izhod iz Egipta v Mdr 11,4–19,22
 • Tujec v modrostni literaturi
 • Zgodovina in odrešenje v modrostni literaturi
 • Starozavezni motivi v Evangelijih
 • Starozavezni motivi v Pavlovih pismih
 • Starozavezni motivi v Janezovih pismih
 • Starozavezni motivi v Apostolskih pismih
 • Teme iz biblične teologije
 • Molitev in molivci v Svetem pismu
 • Temelji etike v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Etični vidiki pri vzgoji v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu
 • Družina v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Vzgoja v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu

 

Doc. dr. Samo SKRALOVNIK

 • Študij izbranih odlomkov iz Peteroknjižja, še posebej:
  • 1 Mz 1,1–2,4a: stvarjenje
  • 1 Mz 2–3: človek v edenskem vrtu, stvarjenje žene, greh prvega človeka
  • 1 Mz 4: Kajn in Abel
  • 1 Mz 6–9: vesoljni potop in primerjava z zunajbibličnimi pripovedmi o potopu
  • 1 Mz 11,1-9: Babilonski stolp
  • 1 Mz 22: Abraham daruje Izaka
  • 1 Mz 32: Jakobov boj z Bogom
  • 2 Mz 1,8–2,10: Mojzesovo rojstvo
  • 2 Mz 3,1-4,17: Mojzesov klic
  • 2 Mz 5–15: Izhod iz Egipta
  • 2 Mz 7,8–11,10: Egiptovske nadloge
  • 2 Mz 12,1–13,16: Pasha
  • 2 Mz 14: Prehod čez rdečo morje
  • Pravo v Stari zavezi
  • Deset zapovedi – Dekalog (2 Mz 20, 5 Mz 5)
 • Sodobni človek in Sveto pismo (Sveto pismo in znanost, zgodovina v Svetem pismu)
 • Visoka pesem: človeška in Božja ljubezen
 • Pridigar: kakovost življenja in duhovnost
 • Svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu
 • Lik Abrahama v judovski tradiciji in v medverskem dialogu
 • Starozavezni izvenkanonična besedila (psevdoepigrafi), še posebej
  • Aristejevo pismo (Arist)
  • Knjiga jubilejev (Jub)
  • Izaijevo mučeništvo (MartJes)
  • Izaijev vzpon (AscJes)
  • Salomonovi psalmi (PsSal)
  • Mojzesovo vnebovzetje (AssMos)
  • Življenje Adama in Eve (VitAd)
 • Različne judovske teme, še posebej
  • Judovska identiteta (Božje ljudstvo) in sodobni način življenja
  • Pomembnost učenja in študij Postave
  • Odnos med učencem in učiteljem v Judovstvu
  • Judovska hermenevtika
  • Judovski jezik
  • Zgodovinske poteze judovstva
  • Judovski veliki prazniki (Pasha, praznik tednov, novo leto, veliki spravni dan, šotorski praznik, purim)
  • Življenjsko obdobje od rojstva do smrti (vrednota življenja, obreza, odkup prvorojenca, polnoletnost, poroka, družina, bolezen in umiranje)
  • Judovska mistika: kabala
  • Judovske molitve
  • Judovsko liturgično življenje
  • Sobota in svetost časa
 • Teologija Kumrana v odnosu do judovstva in krščanstva
 • Teme biblične antropologije: Svetopisemsko vrednotenje človeka, zakona in družine

profilka

Maksimilijan Matjaž, rojen 23. avgusta 1963 v Črni na Koroškem, osnovno šolo obiskoval v Mežici, srednjo ekonomsko pa v Slovenj Gradcu, kjer je 1982 leta maturiral. Po opravljeni vojaški službi je leta l983 vstopil v ljubljansko Bogoslovje začel s študijem na Teološki fakulteti, kjer je leta 1988 diplomiral. Po duhovniškem posvečenju 29. junija 1989 v Mariboru, je nastopil kaplansko službo v župniji Zreče. Leta 1991 je poslan na študij Svetega pisma na Papeški biblični inštitut v Rim, kjer leta 1995 doseže licenciat bibličnih ved ter nadaljuje z doktorskim študijem na papeški univerzi Gregoriana pod mentorstvom p. Klemensa Stocka. Junija leta 1998 zagovarja doktorsko tezo z naslovom Pomen motiva strahu v kristologiji Markovega evangelija (Furcht und Gotteserfahrung: die Bedeutung des Furchtmotivs für die Christologie des Markus. Forschung zur Bibel, 91. Würzburg: Echter Verlag, 1999). Leta 2000 se izpopolnjuje v biblični arheologiji na Frančiškanski biblični šoli v Jeruzalemu.

Leta 1998 je nastopil službo asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani, 2001 je bil izvoljen v docenta, 2011 pa v izrednega profesor za biblični študij in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Med leti 2012–2014 je opravljal službo prodekana Teološke fakultete za znanstveno-raziskovalno dejavnost in bil predstojnik Enote v Mariboru. Od leta 2013 je predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti UL.

Predava predmete iz področja eksegeze Nove zaveze ter biblične teologije in antropologije. Njegovo temeljno raziskovalno področje, ki ga opravlja v programski skupini Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti, je filološka, literarna in teološka analiza svetopisemskih besedil, s posebnim poudarkom na teološki, hermenevtični in antropološki interpretaciji. Raziskovanje vključuje vzporedni študij zgodovinskega okolja nastanka novozaveznega izročila in njene recepcije v prvih stoletjih ter razvoja biblične eksegeze, hermenevtike in prevajalskih načel. Je član ekipe prevajalcev slovenskega katoliškega prevoda Svetega pisma – Jeruzalemska izdaja (SPJ) ter član mednarodnega bibličnega združenja Studiorum Novi Testamenti Societas. Je urednik znanstvene revije Edinost in dialog ter predstojnik Zavoda Biblično gibanje, kjer deluje na področju biblične pastorale s posebnim poudarkom na popularizaciji Svetega pisma preko različnih združenj, šol, medijev in strokovnih ekskurzij.

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI

Telefon: +386 41 363 559
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

Pedagoško in raziskovalno delo članov Katedra za Sveto pismo in judovstvo na TEOF UL je dobro predstavljeno tudi v naboru tem za diplomske in magistrske naloge, ki jih študentom prve in druge stopnje ponujajo člani naše katedere. Med njimi so npr. odrešenjski motivi v posameznih evangelijih, evangeljski model učitelja in učenca kot izziv za sodobno pedagogiko, evangeljska pedagogika in tema učenčevstva v posameznih evangelijih, kristologija in metaforika v posameznih evangelijih, živeti »v Kristusu« kot temeljna Pavlova paradigma, sodobni izzivi Pavlove antropologije, telo in občestvo v Pavlovih pismih, vloga karizem v prvi Cerkvi in njihov pomen danes, študij spevov o Božjem služabniku (Iz 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13–53,12), Knjiga tolažbe (Jer 30,1–32,44), tematika Nove zaveze v Preroških knjigah, Novo življenje (Ezk 36,16–37,14), modrost in gostija v Prg 9, v judovskem in krščanskem izročilu, govori poosebljene modrosti v modrostni literaturi, etični vidiki pri vzgoji v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu, svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu, družina v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu, deset zapovedi – Dekalog (2 Mz 20, 5 Mz 5), sodobni človek in Sveto pismo (Sveto pismo in znanost, zgodovina v Svetem pismu), Visoka pesem: človeška in Božja ljubezen, Pridigar: kakovost življenja in duhovnost, svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu, judovsko liturgično življenje, sobota in svetost časa, teologija Kumrana v odnosu do judovstva in krščanstva, teme biblične antropologije: Svetopisemsko vrednotenje človeka, zakona in družine ... 

Izr. prof. dr. Maksimilijan MATJAŽ

 • Literarna, eksegetska in teološka vprašanja posameznih novozaveznih knjig
 • Študij izbranih odlomkov Nove zaveze
 • Primerjava različnih metodologij študija bibličnega besedila
 • Sinhrono in diahrono raziskovanje svetopisemskega teksta
 • Načela biblične hermenevtike in interpretacije
 • Uporaba starozaveznih literarno-teoloških motivov v evangelijih
 • Narativna kristologija Markovega in Janezovega evangelija
 • Odrešenjski motivi v posameznih evangelijih
 • Evangeljski model učitelja in učenca kot izziv za sodobno pedagogiko
 • Evangeljska pedagogika in tema učenčevstva v posameznih evangelijih
 • Kristologija in metaforika v posameznih evangelijih
 • Pasijon v bibličnem soočenju z vprašanjem življenja, trpljenja in smrti
 • Raziskovanje tem "zgodovinskega Jezusa"
 • Večja pravičnost kot biblična alternativa sodobni moralni krizi
 • Teološka in literarna analiza Lukovega evangelija
 • Apd in univerzalnost evangeljskega oznanila
 • Znamenja: besede in dejanja v kontekstu Janezove teologije
 • Izbrana vprašanja Pavlove teologije v kontekstu sodobne teologije
 • Pravičnost in novo življenje v Pavlovih pismih
 • Temelji krščanske etike v Pavlovih pismih
 • Pavlova kristologija in odmevi v sodobni teologiji
 • Živeti »v Kristusu« kot temeljna Pavlova paradigma
 • Sodobni izzivi Pavlove antropologije
 • Telo in občestvo v Pavlovih pismih
 • Vloga karizem v prvi Cerkvi in njihov pomen danes
 • Izzivi Pavlove eshatologije
 • Kristologija in odrešenje v Pismu Hebrejcem
 • Simbolizem knjige Razodetja
 • Beseda, ki ozdravlja: pastoralno-didaktični vidik Jezusovih čudežev
 • Beseda, ki spreminja: teološko-pastoralna aplikacija Jezusovih prilik
 • Biblične skupine in različni modeli biblične pastorale
 • Biblični temelji teologije telesa
 • Svetopisemsko vrednotenje človeka, zakona in družine
 • Reševanje konfliktnih situacij v luči biblične antropologije
 • Vidiki biblično odrešenjske terapije
 • Literarno-teološka analiza apokrifne literature
 • Tomažev evangelij v sodobnih miselnih tokovih
 • Recepcija Svetega pisma v slovenski literaturi
 • Kritična primerjava slovenskih prevodov Nove zaveze
 • Sveto pismo in ekumenska vprašanja
 • Teološki in etični vidiki dialoga med krščanstvom in judovstvom

 

Izr. prof. dr. Maria Carmela PALMISANO 

 • Študij izbranih odlomkov iz Peteroknjižja
 • Teologija Pete Mojzesove knjige
 • Študij izbranih odlomkov iz Preroških knjig
 • Študij spevov o Božjem služabniku (Iz 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13–53,12)
 • Jer 30,1–32,44: Knjiga tolažbe
 • Tematika Nove zaveze v Preroških knjigah
 • Ezk 36,16–37,14: Novo življenje
 • Modrost in gostija v Prg 9, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Govori poosebljene modrosti v modrostni literaturi
 • Preizkušnja v Job 1–2
 • Veselje v Prd 5–9
 • Mladost v Prd 11
 • Prijateljstvo v Sir 6–12
 • Trpljenje nedolžnega v Mdr 2–5
 • Izhod iz Egipta v Mdr 11,4–19,22
 • Tujec v modrostni literaturi
 • Zgodovina in odrešenje v modrostni literaturi
 • Starozavezni motivi v Evangelijih
 • Starozavezni motivi v Pavlovih pismih
 • Starozavezni motivi v Janezovih pismih
 • Starozavezni motivi v Apostolskih pismih
 • Teme iz biblične teologije
 • Molitev in molivci v Svetem pismu
 • Temelji etike v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Etični vidiki pri vzgoji v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu
 • Družina v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Vzgoja v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu

 

Doc. dr. Samo SKRALOVNIK

 • Študij izbranih odlomkov iz Peteroknjižja, še posebej:
  • 1 Mz 1,1–2,4a: stvarjenje
  • 1 Mz 2–3: človek v edenskem vrtu, stvarjenje žene, greh prvega človeka
  • 1 Mz 4: Kajn in Abel
  • 1 Mz 6–9: vesoljni potop in primerjava z zunajbibličnimi pripovedmi o potopu
  • 1 Mz 11,1-9: Babilonski stolp
  • 1 Mz 22: Abraham daruje Izaka
  • 1 Mz 32: Jakobov boj z Bogom
  • 2 Mz 1,8–2,10: Mojzesovo rojstvo
  • 2 Mz 3,1-4,17: Mojzesov klic
  • 2 Mz 5–15: Izhod iz Egipta
  • 2 Mz 7,8–11,10: Egiptovske nadloge
  • 2 Mz 12,1–13,16: Pasha
  • 2 Mz 14: Prehod čez rdečo morje
  • Pravo v Stari zavezi
  • Deset zapovedi – Dekalog (2 Mz 20, 5 Mz 5)
 • Sodobni človek in Sveto pismo (Sveto pismo in znanost, zgodovina v Svetem pismu)
 • Visoka pesem: človeška in Božja ljubezen
 • Pridigar: kakovost življenja in duhovnost
 • Svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu
 • Lik Abrahama v judovski tradiciji in v medverskem dialogu
 • Starozavezni izvenkanonična besedila (psevdoepigrafi), še posebej
  • Aristejevo pismo (Arist)
  • Knjiga jubilejev (Jub)
  • Izaijevo mučeništvo (MartJes)
  • Izaijev vzpon (AscJes)
  • Salomonovi psalmi (PsSal)
  • Mojzesovo vnebovzetje (AssMos)
  • Življenje Adama in Eve (VitAd)
 • Različne judovske teme, še posebej
  • Judovska identiteta (Božje ljudstvo) in sodobni način življenja
  • Pomembnost učenja in študij Postave
  • Odnos med učencem in učiteljem v Judovstvu
  • Judovska hermenevtika
  • Judovski jezik
  • Zgodovinske poteze judovstva
  • Judovski veliki prazniki (Pasha, praznik tednov, novo leto, veliki spravni dan, šotorski praznik, purim)
  • Življenjsko obdobje od rojstva do smrti (vrednota življenja, obreza, odkup prvorojenca, polnoletnost, poroka, družina, bolezen in umiranje)
  • Judovska mistika: kabala
  • Judovske molitve
  • Judovsko liturgično življenje
  • Sobota in svetost časa
 • Teologija Kumrana v odnosu do judovstva in krščanstva
 • Teme biblične antropologije: Svetopisemsko vrednotenje človeka, zakona in družine

Back to top