Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

VSEBINA PREDMETA 2019-2020

 • Rast Prve cerkve – razvoj praapostolske kerygme (Apd)
 • Pavlova misijonska dejavnost – kronologija in teologija (govori)
 • Eksegeza 1 Tes, 1-2 Kor, Gal, Rim

 

VPRAŠANJA

I. kolokvij

II. kolokvij

III. kolokvij

Zaključni izpit

 

Izpitno študijsko gradivo:

 

Študijsko gradivo:

 • Hawthorne, G.F. et al., ur. 1993. Dictionary of Paul and his Letters. Downers Grove: InterVarsity Press.
 • Leon-Dufour, Xavier. 1969. Rječnik biblijske teologije. Zagreb: Krščanska sadašnjost.
 • Povzetki knjige Rotorika - uvod v govorniško veščino (D. Brinovec)
 • Biblični komentarji iz zbirk:
  • Sacra Pagina
  • New international commentary on the New Testament.
  • The New International Greek Testament Commentary
  • Word Biblical Commentary
  • Anchor Yale Bible
  • Baker Exegetical Commentary on the New Testament
  • I libri biblici; Nuova veresione della Bibbia dai testi antichi
  • Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament

Po dogovoru tudi drug znanstveni komentar ali študija, na primer:

Literaturo in vire sprotno navajajte po Navodilih za navajanje literature in virov .

 

 

Priporočeni video komentarji

Shema Prvega pisma Korinčanom (1 Kor) in Shema Drugega pisma Korinčanom (2 Kor)

Read Scripture Series: Paul's 1st Letter to the Corinthians
Read Scripture: 2 Corinthians

 

OBVEZNOSTI

 • Aktivno sodelovanje na predavanjih (obvezna uporaba »delovnega« izvoda Pavlovih pisem)
 • Dva pisna izdelka eks. analize izbranega odlomka iz Pavlovih pisem z uporabo dveh bibličnih komentarjev oz. eks. študije
 • Eksegtsko-didaktična predstavitev izbranega odlomka
 • Dva pisna kolokvija in ustni izpit

 

Navodila za eksegetsko analizo:

 1. Kratka predstavitev in zamejitev odlomka v strukturi celotnega pisma.
 2. Podrobna eksegetska analiza odlomka (z uporabo komentarjev)
 3. Sinhrona in tematska analiza: predstavitev dveh ključnih besed ali osrednje teme odlomka z upoštevanjem celotnega pavlinskega korpusa
 4. Kratka biblično-teološka interpretacija oz. aktualizacija

 

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Vsebina:

 • Eksegetsko in teološko branje izbranih Pavlovih in Katoliških pisem;
 • predstavitev epistolografije v njeni dialoški vlogi, predstavitev novejših metod eksegetske analize pisem, ki so utemeljene na analizi literarnih in semantičnih elementov grške in hebrejske literature;
 • predstavitev zgodovinskega konteksta Pavlovih pisem in posameznih krščanskih skup­nosti z elementi judovskega in grško helenističnega okolja;
 • retorično-semantična analiza izbranih tekstov; 
 • eksegetsko-teološka analiza posameznih pisem in tem.

 

Cilji in kompetence študija:

Študentje:

 • si pridobijo sposobnost literarno-kritične, retorično-semantične in teološke analize in interpretacije epistolarne literature;
 • osvojijo vpogled v diahroni razvoj Pavlove teološke misli in se soočijo z vprašanji inkulturacije krščanstva v judovsko in helenis­tično okolje;
 • znajo ustvarjati povezave med zgodovinskim kontekstom naslovljencev pisem in različnimi teološkimi poudarki v vsebini pisem ter tako kritično presojati smernice razvoja krščanstva skozi prvo, drugo in tretjo generacijo;
 • Oblikovanje krčanske osebnosti na podlagi lika Pavla.
 • spoznavajo principe zgodovinskega, literarnega in sintetičnega pristopa k obravnavanju posameznih literarnih oblik.

 

Predvideni študijski rezultati:

Študentje:

 • se uvedejo v semantiko temeljnih pojmov svetopisemske in helenistične tradicije;
 • si pridobijo izkušnje v branju besedil ob upoštevanju razmerja med vsebino in obliko;
 • si pridobijo vpogled v novozavezno epistolarno literaturo z literarnega, zgodovinskega in teološkega vidika;
 • ob soočenju s teološko vsebino in zgodovin­s­kim ozadjem Pavlovih pisem so sposobni glob­lje razumeti, kako poteka proces inkultura­ci­je krščanskega oznanila v dano okolje; 
 • zaznavajo izvore različnih hotenj in trenj v človeku in družbi ter jih zmore ovrednotit;
 • znajo kritično oceniti besedila in odkriti ključna vprašanja;
 • poglabljajo oseben čut za temeljne vrednote življenja in razvija sposobnosti za njihovo posredovanje;
 • dkrivajo trajno in presežno modrost bibličnega sporočila in jo znajo umestiti v kontekst judovstva in sosednjih religij;
 • znajo vzpostaviti ustrezne povezave med bibličnim pojmom in aktualno problematiko.
 • razvija sposobnosti za posredovanje razumevanja bistva dostojanstva človekove osebe v vzgoji osebne in javne komunikacije

Back to top

Še pred prenosom...

Naprej... ×