Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih
 • Furcht und Gotteserfahrung.Die Bedeutung des Furchtmotivs für die Christologie des Markus. (Forschung zur Bibel, Bd. 91). Würzburg: Echter, 1999.
 • Die Sturmstillung als markinische Wundererzählung. Bogoslovni vestnik 56 (1996), 2: 169-189.
 • Kristološki pomen motiva strahu v Markovem evangeliju. Bogoslovni vestnik 60 (2000) 4: 407-425.
 • Strah kot slutnja presežnega. Bogoslovni vestnik 61 (2001) 2: 153-165.
 • Pristopi k Markovem evangeliju. V: K. Stock, Jezus veselo oznanilo. Razmišljanja ob Markovem evangeliju. (Beseda življenja, 1). Maribor: Slomškova založba, 2000, str. 201-213.
 • Apokalipsa - Božja zvestoba je temelj upanja tudi za novo tisočletje. Tretji dan 2000, let. 29, št. 1, str. 62-67.
 • Wegmetaphorik im Markusevangelium. Bogoslovni vestnik 62 (2002) 62: 175-186.
 • Od Betsajde preko Jerihe v Jeruzalem - evangeljska pot k veri. V: A. Poznič (ur.). Ali mi verjameš? Komu verjamem?: [zbornik predavanj z Nikodemovih večerov o aktualnih temah za študente in izobražence 2001], (Zbirka Teologija za laike, 27). Ljubljana: Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine, 2002, str. 47-66.
 • Kristusova enkratnost in univerzalnost - temelj globalizacije. Bogoslovni vestnik 2003, let. 63, št. 3, str. 499-505.
 • Bogastvo Jezusovega učenca. Oblikovanje mišljenja po Markovem evangeliju. Tretji dan 2003, let. 32, št. 10/11, str. 36-41.
 • Sveto pismo in zgodovinskost. Božje učlovečenje kot trajen izziv za znanost in vero. Tretji dan 2004, let. 33, št. 9/10, str. 4-11.
 • The fear on the way to Jerusalem. The overlooking sight of the christological concept in the Gospel of Mark. V: A. Malina (ur.). On his way: studies in honour of professor Klemens Stock, on the occasion of his 70-th birthday. (Studia i materiały Wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 21). Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2004, 269-284.
 • Teološka utemeljitev pavlinske etike. Bogoslovni vestnik 64 (2004) 3: 469-479.
 • Prevajanje Svetega pisma v času škofa Herbersteina. V: E. Škulj (ur.). Herbersteinov simpozij v Rimu. (Simpoziji v Rimu, 21). Celje: Mohorjeva družba, 2004, 357-366.
 • Klarino branje Svetega pisma. V: Clara, claris, praeclara meritis. Zbornik Simpozija o sv. Klari v Nazarjah, 6.-7. novembra 2003. Nazarje (Samostan Brezmadežne sester klaris) 2004, 131-138.
 • Eksegeza Nove zaveze: Pavlova pisma (izbrana poglavja) . Ljubljana; Maribor (Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo), druga dop. izdaja 2003.
 • Metodologija eksegeze , Ljubljana; Maribor (Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo), 2004.
 • Uczniowie według Marka i motyw bojaźni. V: A. Kucz, A. Malina (ur.). Interpretacja (w) dialogu. Tozsamość egzegezy biblijnej. (Studia biblica, 10). Kielce: ITB Verbum, 2005, 133-141.
 • Iz moči občestva. Demoni in Jezusovo oznanilo Božjega kraljestva. V: Luč v temo okultizma. (Zbirka Teologija za laike, 31). Ljubljana: Društvo SKAM, 2006, str. 77-94.
 • Isusova objava Božjeg kraljestva i demoni. V: M. Jasipović, B. Odobašić, F. Topić (ur.). U službi Riječi i Božjega naroda : zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodom 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja. (Studia Vrhbosnensia, 14). Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija, 2007, 573-587.
 • Vetus in novo. Novozavezna molitev psalmov. Tretji dan 2006, let. 35, št. 9/10, str. 75-83.
 • Eksegeza Nove zaveze: Markov evangelij. Ljubljana; Maribor (Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo), 2005.
 • Eksegeza Nove zaveze, Janezov evangelij in pasijon, 2. dopolnjena izd. Ljubljana; Maribor (Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo), 2007.
 • Eksegeza in teologija Nove zaveze: Markov, Matejev, Lukov in Janezov evangelij (izbrana poglavja za VSS in DP) . Ljubljana; Maribor (Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo), 2007.
 • Eksegeza in teologija Nove zaveze: Matejev evangelij (izbrana poglavja za enopredmetni program). Ljubljana; Maribor (Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo), tretja dopolnjena izdaja 2007.
 • Od Besede k Osebi. Relacijski vidik Janezove kristologije. Bogoslovni vestnik 67 (2007) 3: 393-405.
 • Biblična teologija Nove zaveze in Pismo Rimljanom, Maribor (Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo), 2008.
 • Die Bedeutung des ARXH-Begriffs für die Einheit der Schrift Kontinuität zwischen Altem und Neuem Bund. V: Augustin, Matthias, Niemann, Hermann, Michael (ur.). Thinking towards new horizons : collected Communications to the XIXth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament. Ljubljana 2007, (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums, Bd. 55). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2008, str. 189-201.
 • Načela Trubarjevega prevajanja Svetega pisma. V: Škulj, Edo (ur.). Primož Trubar. (Simpoziji v Rimu, 26). Celje: Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2009, str. 341-354.
 • Učenici u Markovu evanđelju između nerazumijevanja, straha i vjere. Bogoslovska smotra 80 (2010) 4: 1015-1031.
 • The significance of the logos in the relational aspect of John's theology. V: SANTOS, Lorenzo de (ur.), GRASSO, Santi (ur.). "Perche stessero con Lui" : scritti in onore di Klemens Stock SJ, nel suo 75 compleanno, (Analecta biblica, 180). Roma: Gregorian & Biblical Press, 2010, str. 289-305.
 • Eksegeza Nove zaveze: Lukov evangelij in Apostolska dela (izbrana poglavja za EMT in UTR), Ljubljana 2012.
 • Slomškova prizadevanja za slovensko Sveto pismo. Studia Historica Slovenica 11 (2011) 2/3: 867-883.
 • Izziv revščine in uboštva v Novi zavezi. V: KASTELIC, Metka (ur.). Solidarnost - upanje za prihodnost. Ljubljana: Salve, 2011, 150–162.
 • Gospel in confrontation with culture: Paul's speech in Athens. Bogoslovni vestnik 72 (2012) 4: 567–576.
 • Od besede k osebi do odnosa: ljubezen je izpolnitev postave. V: JERETINA, Simona (ur.). Pravičen in ljubeč katehet. Ljubljana: Slovenski katehetski urad. 2012, 9–34.
 • Beseda kot teologija. Bogoslovni vestnik 73 (2013) 1: 7–15.
 • Pavlova etika na poti iz Damaska v svet. V: GERHARDSSON, Birger. Z vsem svojim srcem: o svetopisemskem etosu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014, 138–147.
 • Pavlova 'beseda o križu' v 1 Kor 1-2 kot izziv krščanske hermenevtike in etike. Bogoslovni vestnik 75 (2015) 1: 65–78.
 • Apostolska kirigma - reč koja uznemiruje: aktuelnost Pavlove misionarske metode. V: VUKAŠINOVIĆ, Vladimir (ur.). Kirilometodijevsko predanje, jezik i misija Crkve u 21. veku: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, 6-7. decembar 2013. Beograd: Univerzitet, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja. 2015, 56–64.
 • Izziv revščine v nekaterih mezopotamskih zakonikih in Svetem pismu (soavtorstvo SKRALOVNIK, Samo). Studia Historica Slovenica 17 (2017) 1: 19–46.
 • Maksimilijan Držečnik - teolog in pastir koncilske prenove = Maksimilijan Držečnik - theologian and shepherd of the Consilium renovation. Edinost in dialog 73 (2018) 1-2: 103– 122.
 • Prijevodi Biblije na slovenski jezik = Translations of the Bible into Slovene language. V: BABIĆ, Nada (ur.), BARŠČEVSKI, Taras (ur.). Hrvatski prijevodi Biblije - jezikovni i kulturni pristup = Croatian Bible translations - linguistic and cultural analysis. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Odjel za kulturo hrvatskog jezika: Katolički bogoslovni fakultet. 2018.
 • Občestvo kljub različnosti: Pavlovo razumevanje koinonie v Pismu Galačanom (Gal 2,9) = Communion in spite of diversity: Paul's understanding of koinonia in the Letter to Galatians (Gal 2,9). Edinost in dialog 74 (2019) 1: 175–193.
 • Matija Slavič - profesor, biblicist in državnik. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani, (Acta Ecclesiastica Sloveniae 41). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019, str. 143-162.
 • Uporaba Stare zaveze v retorični argumentaciji Prvega pisma Korinčanom in njen pomen za razumevanje odrešenjske modrost = The use of the Old Testament in the rhetorical argumentation of the First Epistle to the Corinthians and its importance for understanding the salvific wisdom. Bogoslovni vestnik 79 (2019) 4:923–935.
 • Prevajalska načela Slavičevega prevajanja Svetega pisma = Translation principles of Slavič's translation of the Bible. Edinost in dialog 75 (2020) 1: 69–95.
 • Pavlovo razumevanje postave in del postave v Pismu Galačanom. The New Perspective on Paul in nov pogled na Pavlov odnos do judovstva = Paul's understanding of the law and works of the law in Galatians. The new perspective on Paul and a new look at Paul's relationship to Judaism. Edinost in dialog 75 (2020) 2: 51–71.
 • The Old Testament background of "desire" in 1 Cor 10:6 = Starozavezno ozadje "poželenja" v 1 Kor 10,6 (soavtorstvo Samo SKRALOVNIK) Bogoslovni vestnik 80 (2020) 3: 505–518.

 

Krajši strokovni članki

 • Svetopisemski temelji sprave in odpuščanja. Sprava in odpuščanje. Ljubljana: Slovenska karitas, 1999, str. 20-23.
 • Biblično vrednotenje starosti. V: J. Štupnikar (ur.). Starost v upanju in bogatenju. Ljubljana: Družina, 2000, str. 51-58.
 • Učenci, njegovi in mati. Božja beseda danes 1998, 5, št. 4, str. 11-12.
 • Betlehem, kraj, kjer je vzšla zvezda novega veka. Božja beseda danes 2000, let. 7, št. 4, str. 7-9.
 • Mir tebi, Jeruzalem. Mesto molitve, solza in upanja. Tretji dan 2000, let. 29, št. 9, str. 2-7.
 • Evangelij - veselje in moč. V edinosti 2000, let. 55, str. 211-215.
 • Se je Jezus smejal? Božje okolje 2001, let. 25, št. 5-6, str. 11-12.
 • Vstajenje - vstop v obzorja večnosti. Tretji dan 2002, let. 31, št. 3, str. 20-25.
 • Razodevanje skrivnosti nebeškega kraljestva po Markovem evangeliju: "Varujte se kvasa farizejev in Herodovega kvasa!". Božja beseda danes 2003, let. 10, št. 4, str. 6-11.
 • Heinrich Schlier - teolog vere, upanja in ljubezni. V: H. Schlier. Zdaj pa ostaja to troje. Oris krščanskega življenja. Celje: Mohorjeva družba, 2004, str. 67-71.
 • Arheologija odkriva kamnite priče Nove zaveze. Družina 2004, let. 53, št. 7, str. 7.
 • "Sijaj tvojega veličastva". Razodevanje Boga v Stari zavezi. Božje okolje 2005, let. 29, št. 4, str. 15-17.
 • Ali se je Jezus rodil decembra? Odkritja v Kumranu potrjujejo prastaro liturgično izročilo. Družina 2005, let. 54, št. 1, str. 7.
 • Jezus, učitelj evangeljske pedagogike. Naša kateheza 2005, št. 11, str. 9-11.
 • Na poti v Galilejo. V: S. Fausti. Zapomni si in pripoveduj evangelij. Markova pripovedna kateheza. Celje: Mohorjeva družba, 2005, str. 459-462.
 • Ozdravljal je vsakovrstne bolezni. Božje okolje 2006, let. 30, št. 1, str. 11-12.
 • Judov evangelij zanika krščanski nauk o Jezusu. Družina 2006, let. 55, št. 17, str. 7.
 • Sveto pismo - besede življenja. Tretji dan 2006, let. 35, št. 9/10, str. 1.
 • Sveto pismo - hrana našega oznanjevanja. Cerkev v sedanjem svetu 41 (2007) 2: 42-43.
 • Ljubezen do bližnjega je pot do Boga. Žarek dobrote 2007, let. 5, št. 2, str. 3-4.
 • Mir in meč. Družina št. 5/04.02.2007, str. 7.
 • Pavel - Jud iz Tarza. Družina 2008, let. 57, št. 8, str. 7.
 • Pavel - goreč za postavo in preganjalec Cerkve. Družina 2008, let. 57, št. 13, str. 7.
 • Na poti pred Damaskom. Družina 2008, let. 57, št. 18, str. 7.
 • Pavlova tiha leta. Družina 2008, let. 57, št. 22, str. 7.
 • Prvi misijonski koraki. Družina 2008, let. 57, št. 40, str. 7.
 • Pavel na Cipru in v Galatiji. Družina 2009, let. 58, št. 11, str. 7.
 • Zbor apostolov v Jeruzalemu. Družina 2009, let. 58, št. 16, str. 36.
 • Apostol Pavel zakoncem: slavite Boga v svojem telesu.Družina in življenje 2008, let. 7, št. 4, str. 16-17.
 • Apostol Pavel - oznanjevalec Ljubezni. Cerkev v sedanjem svetu 43 (2009) 3: 116-118.
 • Rojstvo Cerkve v Filípih in Solunu. Družina 2009, let. 58, št. 42, str. 7.
 • Pavel - oznanjevalec s telesom. Božje okolje 33 (2009) 1: 10-12.
 • Apostol Pavel - glasnik in orodje edinosti : razmišljanje ob Tednu krščanske edinosti. V edinosti 64 (2009). 41-47.
 • Etika Božjega kraljestva kot poziv k preseganju in veri - k večji pravičnosti. Cerkev sedanjem svetu 44 (2010) 1: 7-10.
 • Od kamnitega templja do svetišča živega Boga. Marija 2 (2011) 5:  42-43.

Back to top