Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Semantics of Old Testament theological concepts in the New Testamen

Izbirno predavanja v štidijski program 3. stopnje - doktorski program Teologija

Izbrana poglavja biblične antropologije za programa Zakonske in družinske študije in Religiologija in etika

Doctoral study programme Theology

 

Vsebina predmeta

 • Raziskovanje temeljnih starozaveznih teoloških pojmov in analiza izbranih semantičnih polj, ki so odločilni za razumevanje novosti ali posebnosti novozaveznih teoloških konceptov;
 • študij in uporaba osnovnih modelov interpretacije odnosa med Staro in Novo zavezo, s posebnim poudarkom na modelu dialoga;
 • študij transkulturnega prevajanja bibličnih konceptov, kot jih odražajo razmerja, ki so se vzpostavila med krščansko skupnostjo in kulturo okolja;
 • kritična presoja sintetične metode biblične teologije z uporabo literarne kritike, kategorij ustnega izročila in vrednotenja celovitosti religiozne zavesti;
 • raziskovanje tipološke vloge ključnih bibličnih dogodkov (kot so stvarjenje, padec Adama in Eve, vesoljni potop, daritev, babilonski stolp, egiptovske nadloge, pasha in eksodus, deset zapovedi, sklenitev zaveze, zlato tele, obnova zaveze, itd.) z upoštevanjem značilnih bibličnih slogov in hebrejskega pojmovanja časa ter zgodovine v razponu med koncepti obljube in izpolnitve.

 

Cilji in kompetence:

Uporaba historične ali diahrone semantične analize osnovnih svetopisemskih konceptov, ki jih je Nova zaveza prevzela iz Stare zaveze, v okviru semitske religiozne strukture; globlje poznavanje procesa transkulturacije, ki se je zgodila v Novi zavezi z rabo grščine za izražanje teoloških vsebin, ki koreninijo v hebrejskih tleh in tvorijo okvir za teološke strukture Nove zaveze; globinska presoja starozaveznega odrešenjskega dogajanja v luči izpolnitve v Novi zavezi.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in uporaba temeljnega načela reinterpretacije starozaveznih besedil, tem, likov v novozaveznem kontekstu;
 • kritična presoja razlik in podobnosti na literarni in teološki ravni glede na njihov starozavezni izvor;
 • široko znanje o različnih bibličnih konceptih in poglobljeno razumevanje specifičnosti svetopisemske motivike v razponu med začetkom in koncem bibličnega kanona;
 • zavedanje o procesu nenehne reinterpretacije v nastajanju svetopisemskih besedil;
 • globinsko dojemanje o temeljnih teoloških in antropoloških  vprašanjih, na katera odgovarjajo biblični pojmi in globlje zavedanje o stalni potrebi po njihovi aktualizaciji.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

In agreement with the professor, doctoral candidate chooses his readings from the below lists in the extent of approximately 400 pg. (in mother tongue) and approximately 300 (in foreign language).

Readings on biblical semantics and on biblical methods of research:

 1. Bazyliński, Stanisław. A guide to Biblical research. Subsidia Biblica 36. Roma: Gregorian & Biblical Press = G&BP, 2009 [2nd ed.].
 2. Bovati, Pietro in Basta Pasquale. "Ci ha parlato per mezzo dei profeti": ermeneutica biblica. Lectio 4.  Roma: Gregorian & Biblical Press = G&BP; Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, 2012.
 3. Freiburg: Herder, 1987.
 4. Muraoka, T. (ur.), Studies in Ancient Hebrew Semantics. ANES.SS 4. Louvain: Peeters, 1995.
 5. Nida, Eugene A., in Johannes P. Louw. Lexical Semantics of the Greek New Testament: A Supplement to the Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains. Atlanta: Scholars Press, 1992.
 6. Shead, Stephen Luke, Radical Frame Semantics and Biblical Hebrew: Exploring Lexical Semantics. Sydney: Sydney University Press, 2007.
 7. Simian-Yofre, Horacio (ur.). Metdologia dell’Antico Testamento. Studi Biblici 25. Bologna: Edizione Dehoniane, 1994.
 8. Dillmann, Rainer et al. (ur.). Vom Text zum Leser. Theorie und Praxis einer handlungsorientierten Bibelauslegung. SBS 193. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 2002.

Literature on the interpretation of the relationship between the Old and the New Testament:

 1. Beale, Gregory K. and Carson D. A. (ur.). Commentary on the New Testament use of the Old Testament. Grand Rapids: Baker Academic ; Nottingham : Apollos, 2007.
 2. Fitzmyer, James. The Semitic Background of the New Testament. London, 1971.
 3. Fornara, Roberto. La visione contraddetta: la dialettica fra visibilità e non-visibilità divina nella Bibbia ebraica. Analecta biblica 155. Roma: Pontificio Istituto biblico, 2004.
 4. Beale, G. K., ed. Handbook on the New Testament Use of the Old Testament: Exegesis and Interpretation. Grand Rapids: Baker Academic, 2012.
 5. Hays, Richard B. The Conversion of the Imagination: Paul as Interpreter of Israel's Scripture. Grand Rapids:  Eerdmans, 2005.
 6. Grilli, Massimo. Quale rapporto tra i due Testamenti?: riflessione critica sui modelli ermeneutici classici concernenti l'unità delle Scritture. Bologna (Dehoniane), 2007. 220 str.
 7. Krašovec, Jože, s sodelavci. Med izvirnikom in prevodi / Between Original and Translation. Dela / Opera 57. Ljubljana: SAZU, 2001.
 8. Matjaž, Maksimilijan, Furcht und Gotteserfahrung: Die Bedeutung des Furchtmotivs für die Christologie des Markus. Forschung zur Bibel 91. Würzburg: Echter Verlag, 1999.
 9. Moyise, Steven. The Old Testament in the New Testament: essays in honour of J. L. North. JSNT Suppl. 189. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000.
 10. Porter Stanley E. (ur.). Hearing the Old Testament in the New Testament. Cambridge: Grand Rapids, 2006.

Back to top