Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

VSEBINA PREDMETA 2016-2017

 • Rast Prve cerkve – razvoj praapostolske kerygme (Apd)
 • Pavlova misijonska dejavnost - kronologija
 • Eksegeza 1 Tes, 1-2 Kor, Flp, Gal, Rim

 

Sheme predavanj 2016-2017

 

Vprašanja 2016-2017

 1. kolokvij Praapostolska kerigma, Pavel in 1 Tes
 2. kolokvij: Prvo pismo Korinčanom
 3. Zaključni izpit (2Kor, Gal, Flp)

 

Izpitno študijsko gradivo:

 

Študijsko gradivo:

 • Hawthorne, G.F. et al., ur. 1993. Dictionary of Paul and his Letters. Downers Grove: InterVarsity Press.
 • Leon-Dufour, Xavier. 1969. Rječnik biblijske teologije. Zagreb: Krščanska sadašnjost.
 • Povzetki knjige Rotorika - uvod v govorniško veščino (D. Brinovec)
 • Biblični komentarji iz zbirk:
  • Sacra Pagina
  • New international commentary on the New Testament.
  • The New International Greek Testament Commentary
  • Word Biblical Commentary
  • Anchor Yale Bible
  • Baker Exegetical Commentary on the New Testament

Po dogovoru tudi drug znanstveni komentar ali študija, na primer:

Literaturo in vire sprotno navajajte po Navodilih za navajanje literature in virov .

Prvo eksegetsko analizo je potrebno oddati 12. marca, drugo pa 9. aprila 2017.

 

Priporočeni video komentarji

Shema Prvega pisma Korinčanom (1 Kor) in Shema Drugega pisma Korinčanom (2 Kor)

Read Scripture Series: Paul's 1st Letter to the Corinthians
Read Scripture: 2 Corinthians

Predavanja 2016-2017

Teksti:

 1. Evangelij po Janezu (SPJ)
 2. Sinopsa pasijona

 

Učno gradivo:

 1. M. Matjaž, Eksegeza Janezovega evangelija in pisem (učno gradivo, sem. naloge 2017). Skript Teof, Ljubljana 2017.
 2. Izpitna vprašanja: Eksegeza Janezovega evangelija in Pisem (2016 - 2017).

 

Seminarska naloga: Eksegetska analiza izbranega odlomka

Navodila: 

 1. Kratka predstavitev in zamejitev odlomka v strukturi celotnega evangelija.
 2. Podrobna eksegetska analiza odlomka, analiza ključnih besed (z uporabo komentarjev)
 3. Sinhrona in tematska analiza: predstavitev dveh ključnih besed ali osrednje teme odlomka (uporaba konkordance in študijske literature)
 4. Kratka biblično-teološka interpretacija oz. aktualizacija

Uporabiti (in pravilno navajati!) je potrebno vsaj dva komentarja; enega se lahko nadomesti z ustrezno biblično študijo (glej študijska literatura). Vire sprotno navajajte po  Navodilih za navajanje literature in virov .

 

Biblični komentarji 

 • Mateos, Juan, Barreto, Juan, Il Vangelo di Giovanni:analisi linguistica e commento esegetico, 2000.
 • Beutler, J., Il vangelo di Giovanni, 2016
 • Brown, Raymond E. The gospel according to John : (IX-XII) : (XIII-XXI), 1966.
 • Moloney, Francis J.  The Gospel of John; Sacra pagina 1998
 • Keener, Craig S., The Gospod of John I-II, Hendrickson P., 2003;
 • Lightfoot, R. H. St. John's Gospel: a commentary; edited by C. F. Evans, 1960.
 • Origenes, Commentary on the Gospel according to John: books 1-10; trans. by Ronald E. Heine;
 • Ancient Christian commentary on Scripture. New Testament; 4b
 • Morris, Leon, The Gospel according to John, 1984.

 

Študijska literatura: 

 • Leon-Dufour, Xavier. 1969. Rječnik biblijske teologije. Zagreb: Krščanska sadašnjost.
 • Bennema, Cornelis, Encountering Jesus : character studies in the Gospel of John, 2009.
 • Green, J. B., Dictionary of Jesus and the Gospels. Downers Grove: InterVarsity Press, 1992
 • Koester, Craig R., Symbolism in the fourth Gospel: meaning, mystery, community. Minneapolis 2003;
 • Koester, Craig R., The word of life : a theology of John's Gospel. Grand Rapids, 2008.
 • Heil, John Paul, Blood and water : the death and resurrection of Jesus in John 18-21 CBQ 1995;
 • Bauckham, Richard The testimony of the beloved disciple : narrative, history, and theology in the Gospel of John, 2007
 • The death of Jesus in the fourth gospel, edited by G. van Belle, 2007.

 

Rok oddaje je 3. april 2017

 

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Cilji, predmetno specifične kompetence in znanja:

Študentje se uvajajo v intenzivno branje Janezove evangelija in treh Janezovih pisem ter odkrivajo značilnosti Janezove biblično-simbolne govorice:

Predstavitev predmeta ... v pripravi.

VSEBINA PREDMETA 2016-2017 

 • Svetopisemski etos – povezava med teologijo Stare in Nove zaveze
 • Teologija apostola Pavla
 • Pismo Hebrejcem – teologija novozaveznega duhovništva 

Back to top

Še pred prenosom...

Naprej... ×