Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

VSEBINA PREDMETA 2016-2017 

 • Svetopisemski etos – povezava med teologijo Stare in Nove zaveze
 • Teologija apostola Pavla
 • Pismo Hebrejcem – teologija novozaveznega duhovništva 

 

IZPITNA VPRAŠANJA

 

OBVEZNOSTI:

 • Priprava dve biblično-teoloških analiz izbranega odlomka ali teme iz biblične teologije Rim in Heb z uporabo bibličnih komentarjev oziroma znanstvenega članka.
 • Pisni kolokvij in ustni izpit

Rok oddaje biblično-teoloških analiz izbranega oddlomka:

 • za študijo o Rim do konca marca
 • za študijo o Heb do 14. maja. Potrebno je dobro preštudirati in povzeti dodeljeni članke (večina ima odlomek iz knjige A. Vanhoye, Old Testament Priests and the New Priest, Gracewing 2009) in predstaviti obravnavano temo.

 

Izbrano študijsko gradivo 

Vir(e) sprotno navajajte po  Navodila za navajanje literature in virov

 

Sheme predavanj 2016-2017

 

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Vsebina / Content

Teološko branje izbranih tekstov nove zaveze - predstavitev novejših metod študija teologije Nove zaveze, ki so utemeljene na analizi semantičnih polj hebrejskih in helenističnih teoloških pojmov; razvoj novozaveznih teoloških, kristoloških in antropoloških konceptov: predstavitev značilnih teoloških pojmov Nove zavezo: učlovečenje, nebeško kraljestvo, evangelij, dopolnitev postave, odpuščanje, teologija križa in trpljenja, opravičenje in Pavlova vizija odrešenja, koncept svobode, greha, antiteza postave in vere, krščanskega upanja.

Vsebino Teologije Nove zaveze narekuje 27 »dokumentov«, tj. 27 knjig Nove zaveze, ki so nadgradnja 46 »dokumentov« Stare zaveze.  Ob predpostavljanju zgodovinsko kritičnih vprašanj posameznih tekstov želi raziskovati predvsem globljo teološko dimenzijo novozaveznih spisov. Pri tem izpostavlja bistvene teološke izjave posameznih nz. spisov in nakazuje njihovo medsebojno povezanost in dopolnjevanje. Biblična teologija raziskuje razvoj krščanskih resnic in sistematično predstavi teološke izjave svetopisemskih spisov, ki so sad vere in odraz življenja krščanskih skupnosti prvega in začetka drugega stoletja. Izhaja iz dogodka Jezusa Kristusa ter ptir tem razskuje temeljne teološke misli in smernice posameznih knjig ter podaja sintetično vizijo krščanskih resnic razodetja.

 

Cilji in kompetence / Objectives and competences

Študentje:

 • spoznavajo principe zgodovinskega in sintetičnega pristopa k obravnavanju tematik biblične teologije;
 • se seznanijo s temeljnimi kristološkimi, teološkimi in etičnimi poudarki pavlinske in evangeljske teologije;
 • spoznavajo genezo Pavlove teološke misli in njen razvoj v različnih pismih glede na okolje in izzive;
 • vzpostavijo povezave med biblično teologijo Stare zaveze, judovstvom, Pavlovo teologijo in teologijo evangelijev;
 • spoznavajo osrednja dela judovske literature in se usposabljajo za kvalificiran pristop k judovskemu izročilu, ki tvori najvažnejši kontekst novozaveznih besedil;
 • se uvedejo v semantiko temeljnih pojmov svetopisemske in helenistične tradicije;
 • si pridobijo izkušnje v branju besedil ob upoštevanju razmerja med vsebino in obliko;
 • razumejo izvor krščanskih motivov in genezo novozavezne teologije;
 • odkrivajo teološko osnovo temeljnih vprašanj o življenju, večnosti, ljubezni, upanju, spoznanju, resnici, strahu, trpljenju;
 • odkrivajo trajno in presežno modrost bibličnega sporočila in jo znajo umestiti v kontekst judovstva in sosednjih religij;
 • znajo vzpostaviti ustrezne povezave med bibličnim pojmom in aktualno problematiko.
 • razvija sposobnosti za posredovanje razumevanja bistva dostojanstva človekove osebe v vzgoji osebne in javne komunikacije..

 Temeljni literatura in viri / Readings

1. Sveto pismo Stare in Nove zaveze: Slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov. Ljubljana: SDS, 1996 in ponatisi.
2. Sveto pismo Nove zaveze. Jeruzalemska izdaja. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta 2011.
3. Barbaglio, Giuseppe. La Teologia di Paolo. Abbozzi in forma epistolare. Bologna: Edizioni Dehoniane, 1999.
4. Dunn, James D. G. The Theology of Paul the Apostle. London / New York: T&T Clark, 1998.
5. Gnilka, Joachim. Theologie des Neuen Testaments. Freiburg: Herder, 1994.
6. Guthrie, Donald. New Testament Theology. Michigan: Inter-Varsity Press, 1981.
7. Hawthorne, Martin. Dictionary of Paul and his Letters. Michigan: Inter-Varsity Press, 1993.
8. Scobie, Charles. The Ways of Our God: An Approach to Biblical Theology. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 2003.

 

Back to top

Še pred prenosom...

Naprej... ×