Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Vsebina

Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev

 • Matejevega, Markovega in Lukovega, ki predstavljajo temeljni vir krščanske teologije in zahodne civilizacije:
 • literarno-kritična in narativna analiza strukture, izbranih odlomkov in motivov sinoptičnih evangelijev;
 • primerjava razodevanje Kristusove identitete in podobe učenca v različnih evangeljskih tradicijah;
 • primerjalni študij osrednjih evangeljskih tem: nebeško kraljestvo, večja pravičnost, vera odrešenje;
 • literarno-teološka analiza pripovedi o učlovečenju, trpljenju in vstajenju.

Cilji in kompetence

Študentje:

 • se uvedejo v intenzivno branje evangeljskih besedil in v odkrivanje značilnosti biblične govorice;
 • se seznanijo z osnovnimi zgodovinskimi in literarnimi značilnostmi posameznih evangelijev ter z njihovimi temeljnimi kristološkimi, teološkimi in antropološkimi poudarki;
 • so sposobni strokovno metodološko analizirati biblično besedilo in sistematično predstaviti določeno biblično-teološko temo;
 • spoznajo oblikovanje temeljnih teoloških, etičnih in socialnih konceptov prvega krščanstva.

 

Program Eksegeze evangelijev 2019-2020

 

NAVODILA ZA VAJE

Pri vajah se izvaja sprotno ustno ali pisno (testi) preverjanje predelanega gradiva.

 

 

 

SHEME PREDAVANJ

Uvod v metodologijo

Predstavitev Markovega evangelija - Read Scripture 

Mr - Struktura; Mr 1,1-15

Mr - Kdo je Jezus , kdo učenec

Predstavitev Matejevega evangelija - Read Scripture

Mt - Uvod, struktura 

----------------------------------------

 

Viri

    Sveto pismo. Nova zaveza in Psalmi. Jeruzalemska izdaja (SPJ), Ljubljana; Teološka fakulteta, Družina, 2010.
    Markov evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Matejev evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Lukov evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Sveto pismo Stare in Nove zaveze (SSP), Ljubljana; Svetopisemska družba Slovenije, 1996, 1997; 2003;
    Biblija.net

 

Literatura

    Matjaž. M. Eksegeza evangelijev. "Kaj pa vi pravite, kdo sem?". Priročniki Teof 25, Ljubljana, Teološka fakulteta 2015; druga, dopolnjena izdaja 2017.
    Benedikt XVI. Jezus iz Nazareta I - II. Ljubljana, Družina, 2007 - 2011.
    Brown, R. E. Uvod v Novo zavezo, Celje, MD, 2008.
    Rozman, F. Razloženi evangeliji, Ljubljana; DZS, 1995.
    Fausti, S. Skupnost bere Matejev evangelij, Celje: Mohorjeva družba, 2008.
    Fausti, S. Zapomni si in pripoveduj evangelij. Markova pripovedna kateheza, Celje: MD, 2005, 2007.
    Galizzi, M., Evangelij po Mateju. Eksegetsko-duhovni komentar, Maribor: Slomškova založba, 2010.
    Matjaž, M., Kristološki pomen motiva strahu v Markovem evangeliju. Bogoslovni vestnik 60 (2000) 4: 407-425.
    Matjaž, M., Strah kot slutnja presežnega: kristološki pomen motiva strahu v Markovem evangeliju. BV 61 (2001), 2: 153-165.
    Stock, K., Jezus, veselo oznanilo. Razmišljanja ob Markovem evangeliju, Maribor: Slomškova založba, 2000.

 

Gradiva

Nazorna predstavitev koncepta Markovega evangelija, Matejevega evangelija_I, Mt_II in Lukovega evangelija.

    Manns, F. Simfonija Besede, Ljubljana; Brat Frančišek, 2012, str. 158-170.
    Matjaž, M. Apostolska dela in Pavlova kronologija, (skript Teof) Ljubljana 2016.
    Jervell, J. Teologija Apostolskih del (prevod).

 

VPRAŠANJA 2018-2019

I. kolokvij: Markov evangelij:

II. kolokvij: Matejev evangelij

Zaključni izpit

VSEBINA PREDMETA 2018-2019

 • Rast Prve cerkve – razvoj praapostolske kerygme (Apd)
 • Pavlova misijonska dejavnost – kronologija in teologija (govori)
 • Eksegeza 1 Tes, 1 Kor, Gal, Rim

 

OBVEZNOSTI

  • Dva pisna izdelka eks. analize izbranega odlomka iz Pavlovih pisem z uporabo dveh bibličnih komentarjev oz. eks. študije
  • Vsaj dva pisna kolokvija in zaključni izpit

  Navodila za eksegetsko analizo:

  1. Kratka predstavitev in zamejitev odlomka v strukturi celotnega pisma.
  2. Podrobna eksegetsko-retorična analiza odlomka (z uporabo komentarjev)
  3. Sinhrona in tematska analiza: predstavitev dveh ključnih besed ali osrednje teme odlomka z upoštevanjem celotnega pavlinskega korpusa
  4. Kratka biblično-teološka interpretacija (z uporabo komentarjev ali biblične študije)
  5. Lasten razmislek in sklep.

 

Pavlova pisma (besedila SPJ):

 

 

VPRAŠANJA

 

I. kolokvij

II. kolokvij

III. kolokvij in zaključni izpit

 

Izpitno študijsko gradivo:

 

Sheme predavanj

Študijsko gradivo:

 • Hawthorne, G.F. et al., ur. 1993. Dictionary of Paul and his Letters. Downers Grove: InterVarsity Press.
 • Leon-Dufour, Xavier. 1969. Rječnik biblijske teologije. Zagreb: Krščanska sadašnjost.
 • Povzetki knjige Rotorika - uvod v govorniško veščino (D. Brinovec)
 • Biblični komentarji iz zbirk:
  • Sacra Pagina
  • New international commentary on the New Testament.
  • The New International Greek Testament Commentary
  • Word Biblical Commentary
  • Anchor Yale Bible
  • Baker Exegetical Commentary on the New Testament

Po dogovoru tudi drug znanstveni komentar ali študija, na primer:

Literaturo in vire sprotno navajajte po Navodilih za navajanje literature in virov .

 

 

Priporočeni video komentarji

Shema Prvega pisma Korinčanom (1 Kor) in Shema Drugega pisma Korinčanom (2 Kor)

Read Scripture Series: Paul's 1st Letter to the Corinthians
Read Scripture: 2 Corinthians

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Vsebina / Content

Teološko branje izbranih tekstov nove zaveze - predstavitev novejših metod študija teologije Nove zaveze, ki so utemeljene na analizi semantičnih polj hebrejskih in helenističnih teoloških pojmov; razvoj novozaveznih teoloških, kristoloških in antropoloških konceptov: predstavitev značilnih teoloških pojmov Nove zavezo: učlovečenje, nebeško kraljestvo, evangelij, dopolnitev postave, odpuščanje, teologija križa in trpljenja, opravičenje in Pavlova vizija odrešenja, koncept svobode, greha, antiteza postave in vere, krščanskega upanja.

Vsebino Teologije Nove zaveze narekuje 27 »dokumentov«, tj. 27 knjig Nove zaveze, ki so nadgradnja 46 »dokumentov« Stare zaveze.  Ob predpostavljanju zgodovinsko kritičnih vprašanj posameznih tekstov želi raziskovati predvsem globljo teološko dimenzijo novozaveznih spisov. Pri tem izpostavlja bistvene teološke izjave posameznih nz. spisov in nakazuje njihovo medsebojno povezanost in dopolnjevanje. Biblična teologija raziskuje razvoj krščanskih resnic in sistematično predstavi teološke izjave svetopisemskih spisov, ki so sad vere in odraz življenja krščanskih skupnosti prvega in začetka drugega stoletja. Izhaja iz dogodka Jezusa Kristusa ter ptir tem razskuje temeljne teološke misli in smernice posameznih knjig ter podaja sintetično vizijo krščanskih resnic razodetja.

Cilji in kompetence / Objectives and competences

Študentje:

 • spoznavajo principe zgodovinskega in sintetičnega pristopa k obravnavanju tematik biblične teologije;
 • se seznanijo s temeljnimi kristološkimi, teološkimi in etičnimi poudarki pavlinske in evangeljske teologije;
 • spoznavajo genezo Pavlove teološke misli in njen razvoj v različnih pismih glede na okolje in izzive;
 • vzpostavijo povezave med biblično teologijo Stare zaveze, judovstvom, Pavlovo teologijo in teologijo evangelijev;
 • spoznavajo osrednja dela judovske literature in se usposabljajo za kvalificiran pristop k judovskemu izročilu, ki tvori najvažnejši kontekst novozaveznih besedil;
 • se uvedejo v semantiko temeljnih pojmov svetopisemske in helenistične tradicije;
 • si pridobijo izkušnje v branju besedil ob upoštevanju razmerja med vsebino in obliko;
 • razumejo izvor krščanskih motivov in genezo novozavezne teologije;
 • odkrivajo teološko osnovo temeljnih vprašanj o življenju, večnosti, ljubezni, upanju, spoznanju, resnici, strahu, trpljenju;
 • odkrivajo trajno in presežno modrost bibličnega sporočila in jo znajo umestiti v kontekst judovstva in sosednjih religij;
 • znajo vzpostaviti ustrezne povezave med bibličnim pojmom in aktualno problematiko.
 • razvija sposobnosti za posredovanje razumevanja bistva dostojanstva človekove osebe v vzgoji osebne in javne komunikacije.

 

 

VSEBINA PREDMETA

 • Prehodi med teologijo Stare in Nove zaveze
 • Izbrane teme teologije evangelijev
 • Svetopisemski etos
 • Teologija apostola Pavla
 • Pismo Hebrejcem – teologija novozaveznega duhovništva 

Seminarska naloga: Eksegetska analiza izbranega odlomka

Navodila za 1. eksegetsko-seminarsko nalogo:

 1. Topos: Kratka predstavitev in zamejitev odlomka v strukturi celotnega evangelija.
 2. Podrobna eksegetska analiza odlomka, analiza ključnih besed (z uporabo dveh tujih komentarjev)
 3. Logos: Sinhrona in tematska analiza: Analiziraj odlomek kot biblično-teološki koncept: beri (logos) motive, simbole, metafore…, ki razkrivajo biblično teološki horizont odlomka; predstavitev dveh ključnih besed ali eno temo odlomka (uporaba konkordance in študijske literature)
 4. Kratka biblično-teološka interpretacija in lastna refleksija.

Študijsko gradivo:

Uporabiti (in pravilno navajati!) je potrebno vsaj dva tuja komentarja; enega se lahko nadomesti z ustrezno biblično študijo:

 • Brown R. E. 1994. The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave, I-II, Doubleday, New York-London.
 • Köstenberger, Andreas J. 2009. A Theology of John´s Gospel and Letters. Biblical Theology of the New Testament, Gradnd Rapids; Zondervan.
 • Leon-Dufour, Xavier. 1969. Rječnik biblijske teologije. Zagreb: Krščanska sadašnjost.
 • Morris, Leon. The gospel according to John. The engl. text with introduction, exposition and notes.New international commentary on the New Testament. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Publ., 1987.
 • Biblični komentarji iz zbirk:
  • Baker exegetical commentary on the New Testament
  • The New International Greek Testament Commentary
  • Sacra Pagina
  • New International Commentary on the New Testament
  • Word Biblical Commentary
  • Anchor Yale Bible
 • Po dogovoru tudi drug znanstveni komentar ali študija.
 • Vir(e) sprotno navajajte po navodilih za navajanje literature in virov.
 • Prvo eks. analizo, ki naj obsega ok. 25.000 znakov brez presledkov je potrebno oddati aprila 2019.

Vire sprotno navajajte po  Navodilih za navajanje literature in virov .

 

Navodila za 2. eksegetsko-seminarsko nalogo:

Študij Jn 13–21 s komentarjem S. Faustija, Skupnost bere Janezov evangelij, Celje; Mohorjeva družba, 2012, od str. 346 do 644, oz. poglavja 33 do 58.

Postopek:

 1. Natančno preberite evangeljski odlomek, ki ga obravnava Fausti v posameznem poglavju (od št. 33 do 58!) ter podčrtajte imena in ključne besede.
 2. Preberite poglavje v komentarju in smiselno povzemite 1. točko (Sporočilo v kontekstu)
 3. Predstavite ključne besede, ki jih avtor razlaga v 2. točki (Branje besedila)
 4. Predstavi vsebino vsaj treh odlomkov, ki jih avtor predstavi v 4. točki ter opredeli njihovo povezanost z obravnavanim odlomkom.

Obseg naloge ni omejen in je odvisen od sposobnosti razumljivega povzemanja!

Rok oddaje je 19. maja 2019.

Vprašanja za zaključni izpit 2019

Vprašanja 2017-2018

 

Teksti:

 1. Evangelij po Janezu (SPJ)
 2. Sinopsa pasijona

Biblični komentarji 

 • Mateos, Juan, Barreto, Juan, Il Vangelo di Giovanni:analisi linguistica e commento esegetico, 2000.
 • Beutler, J., Il vangelo di Giovanni, 2016
 • Brown, Raymond E. The gospel according to John : (IX-XII) : (XIII-XXI), 1966.
 • Moloney, Francis J.  The Gospel of John; Sacra pagina 1998
 • Keener, Craig S., The Gospod of John I-II, Hendrickson P., 2003;
 • Lightfoot, R. H. St. John's Gospel: a commentary; edited by C. F. Evans, 1960.
 • Origenes, Commentary on the Gospel according to John: books 1-10; trans. by Ronald E. Heine;
 • Ancient Christian commentary on Scripture. New Testament; 4b
 • Morris, Leon, The Gospel according to John, 1984.

Študijska literatura: 

Matjaž, M. Eksegeza Janezovega evangelija in pisem. (izbrana poglavja) Skript Teof, Ljubljana 2019

 • Fausti, Silvano, Skupnost bere Janezov evangelij, Celje: Mohorjeva družba, 2012.
 • Leon-Dufour, Xavier. 1969. Rječnik biblijske teologije. Zagreb: Krščanska sadašnjost.
 • Bennema, Cornelis, Encountering Jesus : character studies in the Gospel of John, 2009.
 • Green, J. B., Dictionary of Jesus and the Gospels. Downers Grove: InterVarsity Press, 1992
 • Koester, Craig R., Symbolism in the fourth Gospel: meaning, mystery, community. Minneapolis 2003;
 • Koester, Craig R., The word of life : a theology of John's Gospel. Grand Rapids, 2008.
 • Heil, John Paul, Blood and water : the death and resurrection of Jesus in John 18-21 CBQ 1995;
 • Bauckham, Richard The testimony of the beloved disciple : narrative, history, and theology in the Gospel of John, 2007
 • The death of Jesus in the fourth gospel, edited by G. van Belle, 2007.

---------------------------------------------------------------------

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Cilji, predmetno specifične kompetence in znanja:

Študentje se uvajajo v intenzivno branje Janezove evangelija in treh Janezovih pisem ter odkrivajo značilnosti Janezove biblično-simbolne govorice:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet v programu UDT - Univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Teološki študiji

Vsebina

Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev

- Matejevega, Markovega in Lukovega, ki predstavljajo temeljni vir krščanske teologije in zahodne civilizacije:

- literarno-kritična in narativna analiza strukture, izbranih odlomkov in motivov sinoptičnih evangelijev;

- primerjava razodevanje Kristusove identitete in podobe učenca v različnih evangeljskih tradicijah;

- primerjalni študij osrednjih evangeljskih tem: nebeško kraljestvo, večja pravičnost, vera odrešenje;

- literarno-teološka analiza pripovedi o učlovečenju, trpljenju in vstajenju.

 

Cilji in kompetence

Študentje:

- se uvedejo v intenzivno branje evangeljskih besedil in v odkrivanje značilnosti biblične govorice;

- se seznanijo z osnovnimi zgodovinskimi in literarnimi značilnostmi posameznih evangelijev ter z njihovimi temeljnimi kristološkimi, teološkimi in antropološkimi poudarki;

-  so sposobni strokovno metodološko analizirati biblično besedilo in sistematično predstaviti določeno biblično-teološko temo;

- spoznajo oblikovanje temeljnih teoloških, etičnih in socialnih konceptov prvega krščanstva.

 

Kratka predstavitev predmeta (pdf)

Back to top

Še pred prenosom...

Naprej... ×