Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

VSEBINA PREDMETA 2016-2017

 • Rast Prve cerkve – razvoj praapostolske kerygme (Apd)
 • Pavlova misijonska dejavnost - kronologija
 • Eksegeza 1 Tes, 1-2 Kor, Flp, Gal, Rim

 

Sheme predavanj 2016-2017

 

Vprašanja 2016-2017

 1. kolokvij Praapostolska kerigma, Pavel in 1 Tes
 2. kolokvij: Prvo pismo Korinčanom
 3. Zaključni izpit (2Kor, Gal, Flp)

 

Izpitno študijsko gradivo:

 

Študijsko gradivo:

 • Hawthorne, G.F. et al., ur. 1993. Dictionary of Paul and his Letters. Downers Grove: InterVarsity Press.
 • Leon-Dufour, Xavier. 1969. Rječnik biblijske teologije. Zagreb: Krščanska sadašnjost.
 • Povzetki knjige Rotorika - uvod v govorniško veščino (D. Brinovec)
 • Biblični komentarji iz zbirk:
  • Sacra Pagina
  • New international commentary on the New Testament.
  • The New International Greek Testament Commentary
  • Word Biblical Commentary
  • Anchor Yale Bible
  • Baker Exegetical Commentary on the New Testament

Po dogovoru tudi drug znanstveni komentar ali študija, na primer:

Literaturo in vire sprotno navajajte po Navodilih za navajanje literature in virov .

Prvo eksegetsko analizo je potrebno oddati 12. marca, drugo pa 9. aprila 2017.

 

Priporočeni video komentarji

Shema Prvega pisma Korinčanom (1 Kor) in Shema Drugega pisma Korinčanom (2 Kor)

Read Scripture Series: Paul's 1st Letter to the Corinthians
Read Scripture: 2 Corinthians

 

OBVEZNOSTI

 • Aktivno sodelovanje na predavanjih (obvezna uporaba »delovnega« izvoda Pavlovih pisem)
 • Dva pisna izdelka eks. analize izbranega odlomka iz Pavlovih pisem z uporabo dveh bibličnih komentarjev oz. eks. študije
 • Eksegtsko-didaktična predstavitev izbranega odlomka
 • Dva pisna kolokvija in ustni izpit

 

Navodila za eksegetsko analizo:

 1. Kratka predstavitev in zamejitev odlomka v strukturi celotnega pisma.
 2. Podrobna eksegetska analiza odlomka (z uporabo komentarjev)
 3. Sinhrona in tematska analiza: predstavitev dveh ključnih besed ali osrednje teme odlomka z upoštevanjem celotnega pavlinskega korpusa
 4. Kratka biblično-teološka interpretacija oz. aktualizacija

 

Eksegetske naloge študento

Pismo Rimljanom

 1. Rim 5,1-11 (Matej Rus)
 2. Rim 7,7-25 (Jan Dominik Bogataj)

 

Pavlova pisma (besedila SPJ):

 

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Vsebina:

 • Eksegetsko in teološko branje izbranih Pavlovih in Katoliških pisem;
 • predstavitev epistolografije v njeni dialoški vlogi, predstavitev novejših metod eksegetske analize pisem, ki so utemeljene na analizi literarnih in semantičnih elementov grške in hebrejske literature;
 • predstavitev zgodovinskega konteksta Pavlovih pisem in posameznih krščanskih skup­nosti z elementi judovskega in grško helenističnega okolja;
 • retorično-semantična analiza izbranih tekstov; 
 • eksegetsko-teološka analiza posameznih pisem in tem.

 

Cilji in kompetence študija:

Študentje:

 • si pridobijo sposobnost literarno-kritične, retorično-semantične in teološke analize in interpretacije epistolarne literature;
 • osvojijo vpogled v diahroni razvoj Pavlove teološke misli in se soočijo z vprašanji inkulturacije krščanstva v judovsko in helenis­tično okolje;
 • znajo ustvarjati povezave med zgodovinskim kontekstom naslovljencev pisem in različnimi teološkimi poudarki v vsebini pisem ter tako kritično presojati smernice razvoja krščanstva skozi prvo, drugo in tretjo generacijo;
 • Oblikovanje krčanske osebnosti na podlagi lika Pavla.
 • spoznavajo principe zgodovinskega, literarnega in sintetičnega pristopa k obravnavanju posameznih literarnih oblik.

 

Predvideni študijski rezultati:

Študentje:

 • se uvedejo v semantiko temeljnih pojmov svetopisemske in helenistične tradicije;
 • si pridobijo izkušnje v branju besedil ob upoštevanju razmerja med vsebino in obliko;
 • si pridobijo vpogled v novozavezno epistolarno literaturo z literarnega, zgodovinskega in teološkega vidika;
 • ob soočenju s teološko vsebino in zgodovin­s­kim ozadjem Pavlovih pisem so sposobni glob­lje razumeti, kako poteka proces inkultura­ci­je krščanskega oznanila v dano okolje; 
 • zaznavajo izvore različnih hotenj in trenj v človeku in družbi ter jih zmore ovrednotit;
 • znajo kritično oceniti besedila in odkriti ključna vprašanja;
 • poglabljajo oseben čut za temeljne vrednote življenja in razvija sposobnosti za njihovo posredovanje;
 • dkrivajo trajno in presežno modrost bibličnega sporočila in jo znajo umestiti v kontekst judovstva in sosednjih religij;
 • znajo vzpostaviti ustrezne povezave med bibličnim pojmom in aktualno problematiko.
 • razvija sposobnosti za posredovanje razumevanja bistva dostojanstva človekove osebe v vzgoji osebne in javne komunikacije

Back to top

Še pred prenosom...

Naprej... ×